Úvod Seniori v jadre

Seniori v jadre

Zameriavame sa na poskytovanie všeobecne prospešných činností v oblasti šírenia skúseností svojich členov a zdieľania znalostí spojených s jadrovou energetikou.

Ciele našej činnosti vychádzajú z predchádzajúcej praxe členov, ktorí majú dlhodobé, historické skúsenosti z výstavby, uvádzania do prevádzky a prevádzky jadrových elektrární, a z firiem zameraných na jadrovú energetiku.

Hlavné ciele

 1. šírenie znalostí, vedomostí a informácií súvisiacich s projektovaním, výstavbou, uvádzaním do prevádzky a prevádzkou jadrových elektrární, s výrobou a vývojom jadrovej energetických zariadení;
 2. spolupráca s obdobnými združeniami v zahraničí a najmä s Medzinárodným združením veteránov atómovej energie a priemyslu, ktorého je sekcia zakladajúcim členom.

Činnosti Sekcie seniorov SNUS

 1. prezentácia objektívnych informácií o jadrovej energetike na sociálnych sieťach – blogy, osvetové prednášky, besedy s občanmi, so študentmi, záujmovými združeniami, občianskymi bezpečnostnými komisiami v okolí JE v SR, atď.;
 2. sústreďovanie a poskytovanie informácií majúcich vzťah k jadrovej energetike (vnútri SNUS aj mimo);
 3. podpora výmeny poznatkov v oblasti jadrovej energetiky a priemyslu;
 4. postupné odovzdávanie svojich skúseností mladej generácii;
 5. objektívne informovanie o jadrovej energetike;
 6. spolupráca so všetkými sekciami SNUS;
 7. aktívna účasť na VZ SNUS
Jozef Hutta, predseda sekcie Seniori SNUS
Jozef Hutta, predseda sekcie Seniori SNUS

Členstvo v sekcii seniorov

Členstvo je dobrovoľné. Členmi sekcie seniorov sa môžu stať všetci členova SNUS v dôchodkovom veku.

Riadiaci výbor sekcie

Predseda:

Jozef Hutta

Podpredsedovia:

Juraj Kmošena
Jozef Valovič

Ďalší členovia výboru:

Andrej Hanzel
Juraj Klepáč
Štefan Rohár

Sekcia seniorov vznikla spontánne, na báze neformálnych stretnutí seniorov, keď do penzijného veku sa dostala „druhá generácia“ pracovníkov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (EBO), ročníky orientačne 1936-40.

Prvým predsedom sekcie seniorov SNUS po jej založení bol Juraj Kmošena.

HISTÓRIA

Prvé stretnutie „otcov zakladateľov“ sa konalo 2.4. 2008 v Piešťanoch. Zúčastnili sa na ňom Vincent Petényi, Štefan Rohár, Evgenij Akimov (výbor veteránov JE Rosenergoatom), Juraj Kmošena, Jozef Keher a Viliam Ziman.
Prvé stretnutie „otcov zakladateľov“ sa konalo 2.4. 2008 v Piešťanoch. Zúčastnili sa na ňom Vincent Petényi, Štefan Rohár, Evgenij Akimov (výbor veteránov JE Rosenergoatom), Juraj Kmošena, Jozef Keher a Viliam Ziman.

Od svojich počiatkov sa členovia sekcie hlásili k spolupráci s „bratskými“ organizáciami podobného typu (ČR, Maďarsko, Rusko, Ukrajina a pod.), v štátoch prevádzkujúcich reaktory typu VVER.
Z neformálnych diskusií vyplynula myšlienka zriadiť medzinárodnú organizáciu seniorov/ veteránov jadrovej energetiky a priemyslu, ktorá by popri šírení osvety o jadrovej energetike aj hájila záujmy svojich členov.

Sekcia seniorov SNUS spolu so Zväzom veteránov Rosenergoatomu (REA) sa stali iniciátormi stretnutia zástupcov seniorských organizácií zo štátov v ktorých sú prevádzkované reaktory VVER. Konalo sa 24. mája 2010 v rámci vededko-technickej konferencie Rosenergoatomu o jadrovej energetike v Moskve.

Zväz bol oficiálne zaregistrovaný 10. novembra 2010 v Moskve. Pri registrácii boli zapísaní ako spoluzakladatelia – Zväz veteránov REA a Sekcia seniorov SNUS. Následne podali prihlášky do Zväzu Seniorské organizácie ČR, Maďarska, Fínska, Ukrajiny, Bulharska, Kazachstanu a Arménska.

Potvrdenie č. 1 o členstve sekcie seniorov SNUS v MSVAEP
Potvrdenie č. 1 o členstve sekcie seniorov SNUS v MSVAEP

MSVAEP uzavrel zmluvu o spolupráci s Moskovským centrom WANO

FOTO: Peer review/Partnerská previerka WANO na Rostovskej JE, 2.11.2013. V skupine sú zástupcovia Arménska, Bieloruska, Číny, Indie, Rakúska, Ruska, USA a SR (A. Osuský/EBO a J. Valovič/SNUS)

Základné ciele MSVAEP sú podobné ako ciele sekcie seniorov SNUS:

 • Šírenie objektívnych informácií o jadrovej energetike.
 • Pohotovosť pomôcť kolegom z rôznych štátov pri uchovávaní histórie vývoja jadrovej energetiky.
 • Prezentácie pre stredné školy a verejnosť o jadrovej bezpečnosti.
 • Účasť pri rôznych konaniach a seminároch týkajúcich sa vývoja a bezpečnosti jadrovej energie.
 • Vydávanie publikácií o jadrovej energetike.
 • Organizovanie kultúrnych podujatí pre mládež a seniorov jadrovej energetiky.
X