Úvod Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

[vc_custom_heading source=“post_title“ font_container=“tag:h1|font_size:60|text_align:left|color:%23ffffff|line_height:1″ use_theme_fonts=“yes“ css_animation=“fadeIn“ css=“.vc_custom_1533812418548{margin-top: 0px !important;}“]

Podmienky ochrany osobných údajov združenia Slovenská nukleárna spoločnosť (ďalej len „Podmienky ochrany OÚ“).

 1. PREVÁDZKOVATEĽ

Slovenská nukleárna spoločnosť, so sídlom: Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO: 34028455, občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod reg. číslom: VVS/1-900/90-308-8 (ďalej len „SNUS“), garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 1. ČLENOVIA

V zmysle stanov SNUS môže právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa členom SNUS, podať žiadosť o členstvo. Na účely spracovania žiadosti o členstvo a vedenia databázy členov, komunikácie s členmi a plnenia všetkých ďalších práv a povinností SNUS voči svojím členom v zmysle aktuálnych stanov SNUS je nevyhnutné, aby SNUS disponovala pri vybavovaní žiadosti o členstvo a počas celého trvania členstva osobnými údajmi člena.

2.1. Osobné údaje, ktoré musí žiadateľ o členstvo poskytnúť SNUS, sú bežné osobné údaje, najmä titul(y), meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, údaje o zamestnávateľovi, vzdelanie (druh školy a rok ukončenia), e-mailová adresa a telefónne číslo.

2.2. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých na účely žiadosti o členstvo a členstva je plnenie zákonných povinností SNUS a oprávnený záujem SNUS (Zákon č. 83/1990 Zb.z.).

2.3. SNUS spracúva osobné údaje žiadateľa počas vybavovania žiadosti o členstvo a počas celého trvania členstva, pričom aj po zániku členstva môžu byť tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas, maximálne na 3 mesiace po zrušení členstva.

2.4. Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v bode 2.1 je nevyhnutné na výkon zákonných povinností SNUS počas trvania členstva príslušného člena, vrátane pravidelnej aktualizácie údajov.

2.5. Spracovanie osobných údajov členov je potrebné pre evidenciu členov SNUS a vedenie členskej databázy, evidencia platenia členských príspevkov, evidencia a zabezpečenie odbornej činnosti SNUS a odborných podujatí, zasielanie publikácií SNUS, poskytovanie informácií členom, zabezpečenie prístupu do členskej sekcie webstránok SNUS, potreba komunikácie s členmi za účelom výkonu činností SNUS, zabezpečenie prípadných právnych nárokov SNUS voči členom, zabezpečenie práv členov podľa stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.6. Pri organizovaní podujatí pre informovanie verejnosti o činnosti SNUS je oprávnený záujem SNUS spracúvať osobné údaje členov (účastníkov podujatia).  Oprávnenými záujmami tretích osôb sú záujmy dodávateľov SNUS na technickom zabezpečení podujatí SNUS pre členov ,účastníkov a prednášajúcich a iných činností, záujmy iných členov SNUS na publikačnej a inej činnosti SNUS a na preukazovaní účasti na podujatiach SNUS.

2.7. Osobné údaje členov môžu byť:

2.7.1. zverejnené v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, stanovy SNUS alebo záväzné predpisy SNUS;

2.7.2. poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

 1. ZAMESTNANCI A FUNKCIONÁRI

V zmysle stanov SNUS je nevyhnutné, aby SNUS disponovala pri svojom fungovaní osobnými údajmi osôb, ktoré vykonávajú funkcie v SNUS, napr. ako štatutárne orgány alebo ich členovia. Zákonník práce, súvisiace predpisy a riadne vykonávanie pracovného pomeru vyžadujú, aby SNUS disponovala pri svojom fungovaní osobnými údajmi všetkých svojich zamestnancov.

3.1. Osobné údaje osôb vykonávajúcich funkcie v SNUS a zamestnancov, ktoré SNUS spracúva, sú najmä bežné osobné údaje ako titul(y), meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

3.2. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých na účely výkonu funkcií a zamestnania je plnenie zákonných povinností SNUS, pracovná zmluva alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (plnenie zmluvných záväzkov).

3.3. SNUS spracúva osobné údaje osôb vykonávajúcich funkcie v SNUS a zamestnancov počas celého trvania funkcie alebo pracovného pomeru, pričom aj po zániku funkcie môžu byť tieto osobné údaje primerane archivované, maximálne na 10 rokov. V prípade pracovného pomeru sú osobné údaje archivované v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných údajov.

3.4. Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v bode 3.1 je spravidla nevyhnutné na výkon zákonných povinností SNUS a trvanie funkcie alebo pracovného pomeru, vrátane pravidelnej aktualizácie údajov.

3.5. Účelom spracovania osobných údajov osôb vykonávajúcich funkcie v SNUS a zamestnancov je výkon práv a povinností podľa stanov SNUS, iných interných predpisov SNUS a všeobecne záväzných právnych predpisov, výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pracovného pomeru.

3.6. Oprávnenými záujmami SNUS na spracúvaní osobných údajov osôb vykonávajúcich funkcie v SNUS a zamestnancov sú najmä, ale nie výlučne: potreba komunikácie navonok za účelom výkonu činností SNUS (§ 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov), informovanie verejnosti o činnosti SNUS, zabezpečenie prípadných právnych nárokov.

3.7. Zamestnanci a osoby vykonávajúce funkcie v SNUS sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch a nie sú oprávnení v mene SNUS poskytovať spracúvané osobné údaje iným osobám bez pokynu SNUS, pokiaľ to priamo nevyplýva z ich pracovnej náplne alebo funkcie. Spracúvať osobné údaje iných dotknutých osôb sú oprávnení len v súlade s pokynmi SNUS a s týmito Podmienkami ochrany OÚ.

3.8. Osobné údaje osôb vykonávajúcich funkcie v SNUS a zamestnancov môžu byť:

3.8.1. Zverejnené v potrebnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, stanovy SNUS alebo záväzné predpisy SNUS; môžu byť tiež zverejnené v primeranom rozsahu na webstránkach, v dokumentoch a publikáciách SNUS v súvislosti s činnosťou SNUS;

3.8.2. Poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

 1. PODUJATIA

Na účely zabezpečenia podujatí, spoločenských a vzdelávacích činností SNUS je nevyhnutné, aby SNUS disponovala osobnými údajmi všetkých účastníkov takýchto podujatí alebo činností.

4.1. Osobné údaje účastníkov podujatí, ktoré SNUS spracúva, sú bežné osobné údaje, najmä titul(y), meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické podobizne.

4.2. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých na účely zabezpečenia podujatí je plnenie oprávnených záujmov SNUS.

4.3. SNUS spracúva osobné údaje účastníkov podujatí počas celého trvania podujatia, pričom aj po skončení podujatia môžu byť tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas, najviac 5 rokov po skončení príslušného podujatia.

4.4. Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v bode 4.1 je spravidla nevyhnutné na účasť na podujatí SNUS.

4.5. Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov podujatí je zabezpečenie priebehu, evidencia organizovaných podujatí, vrátane evidencie a preukazovania účasti v rámci plnenia zákonných a iných povinností.

4.6. Oprávnenými záujmami SNUS a tretích osôb na spracúvaní osobných údajov účastníkov podujatí sú: potreba zabezpečenia riadneho priebehu podujatí, evidencia a štatistika účastníkov podujatí, preukazovanie účasti tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu a informovanie verejnosti o podujatiach a ich priebehu.

4.7. Osobné údaje účastníkov podujatí SNUS môžu byť:

4.7.1 Zverejnené v rozsahu fotografických podobizní na účely informovania verejnosti o činnosti SNUS;

4.7.2 Poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukazovanie účasti na podujatí, najmä zamestnávateľovi účastníka podujatia alebo inej osobe, ktorá účastníka na podujatie vyslala;

4.7.3 Výnimočne poskytnuté iným tretím osobám, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo oprávnený záujem SNUS.

 1. ZMLUVNÍ PARTNERI

Na účely plnenia záväzkov SNUS je nevyhnutné, aby SNUS disponovala osobnými údajmi kontaktných osôb zmluvných partnerov, prípadne osobnými údajmi samotných zmluvných partnerov, ak sú dotknutými osobami.

5.1. Spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb zmluvného partnera sa primerane riadi bodom 2 týchto Podmienok ochrany OÚ o kontaktných osobách členov, pričom právnym základom spracúvania je oprávnený záujem SNUS, účelmi spracúvania sú plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy, osobné údaje sa spracúvajú počas trvania zmluvy a predzmluvných vzťahov, a tieto osobné údaje nebudú zverejňované.

5.2. Osobné údaje zmluvných partnerov ako dotknutých osôb, ktoré SNUS spracúva, sú najmä titul(y), meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, adresa miesta podnikania, e-mailová adresa a telefónne číslo, ďalšie fakturačné údaje.

5.3. Právnym základom spracúvania údajov zmluvných partnerov ako dotknutých osôb je plnenie zmluvných záväzkov a vykonanie opatrení na žiadosť zmluvného partnera pred uzatvorením zmluvy.

5.4. SNUS spracúva osobné údaje zmluvných partnerov ako dotknutých osôb počas celého trvania zmluvy a predzmluvných vzťahov, pričom aj po zániku zmluvy môžu byť tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas.

5.5. Účelom spracovania osobných údajov zmluvných partnerov ako dotknutých osôb je uzatvorenie zmlúv a výkon práv a povinností podľa zmlúv.

5.6. Osobné údaje zmluvných partnerov ako dotknutých osôb nebudú zverejňované ani poskytované tretím osobám okrem oprávnených sprostredkovateľov SNUS, pokiaľ to nevyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

 1. INÉ KONTAKTNÉ OSOBY A SPRACÚVANIE NA ZÁKLADE SÚHLASU

SNUS spracúva na základe svojich oprávnených záujmov pri výkone činností aj kontaktné údaje ďalších osôb neuvedených vyššie. Ak sa na spracúvanie nevzťahuje iný právny základ, vyžaduje sa súhlas osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

6.1 Na spracúvanie kontaktných údajov osôb nevedených v bodoch 2 až 6 týchto Podmienok ochrany OÚ, a to najmä v rozsahu titulu, mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla (bežné osobné údaje), sa primerane uplatní bod 2 týchto Podmienok ochrany OÚ o kontaktných osobách členov.

6.2 V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby musí poskytnutiu súhlasu predchádzať kvalifikovaná žiadosť o vyjadrenie súhlasu v zmysle článku 7 GDPR, vrátane poučenia dotknutej osoby o všetkých potrebných okolnostiach spracúvania.

6.3 V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je právnym základom spracúvania osobných údajov výlučne súhlas. Súhlas obsahuje údaje o kategóriách spracúvaných osobných údajov a účeloch spracúvania.

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Na základe poskytnutých údajov SNUS nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre dotknuté osoby.

 1. SPRÁVNOSŤ

SNUS dbá o správnosť a aktuálnosť všetkých spracúvaných osobných údajov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť vždy len správne, pravdivé a aktuálne, údaje, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže SNUS spôsobiť. Dotknutá osoba je povinná nahlásiť SNUS akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

 1. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Práva kontaktnej osoby, zamestnanca, funkcionára, zmluvného partnera, účastníka podujatia alebo inej dotknutej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“) v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej SNUS požadovať:

 1. Potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, prístup k osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov;
 2. Obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo na žiadosť dotknutej osoby, ak existuje dôvod na ich vymazanie;
 3. Vymazanie osobných údajov, najmä ak boli spracúvané nezákonne, pominul účel ich spracúvania alebo dotknutá osoba odvolala súhlas s ich spracúvaním;
 4. Prenesenie svojich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe, ak sa spracúvanie vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou.

Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo písomným oznámením alebo e-mailom adresovaným SNUS namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa jej osobnej situácie, alebo ak má podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne. Dotknutá osoba má tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania jej osobných údajov.

X