Radiačná ochrana

Ciele sekcie:

 • Informovať a byť informovaný o najnovších poznatkoch v radiačnej ochrane vo svete i doma.
 • Vytvoriť priestor pre výmenu skúseností prezentáciou vlastných problémov.
 • Organizovať konzultácie o praktickom naplnení zadaní novej legislatívy radiačnej ochrany a o pružnej modifikácii súčasného technického stavu radiačnej ochrany na pracoviskách.
 • Poskytovať pomoc pri príprave kvalifikovaných pracovníkov odborného dozoru tak, aby to vyhovovalo aj požiadavkám EU a akreditačných komisií pri overovaní odbornej úrovne kvality pracovísk.
 • Pravidelne informovať o činnosti SNMRH týkajúcej sa radiačnej ochrany a hygieny.
 • Zúčastniť sa na činnosti SNEN, rozvíjať širšiu i hlbšiu praktickú výukovú bázu pre radiačných fyzikov pôsobiacich v zdravotníctve na OÚSA-Ba.
 • V rámci aktivít SNUS spolupracovať so strednými školami pri edukačnej činnosti v záujme rozširovania poznatkov o jadrovej fyzike.
 • Rozvinúť základy multimediálnej databázy poznatkov o radiačnej ochrane na web-stránke SNUS.
 • Účasť pri organizovaní odborných seminárov o zmenách v legislatíve, o nedostatkoch pri realizácii, o potrebe doplnenia legislatívy pre aplikačné oblasti, o novších trendoch diagnostických a terapeutických postupov využívajúcich ionizujúce žiarenie.
 • Podpornými aktivitami pomáhať SNUS a WIN pri informovaní obyvateľstva SR o pozitívnych i negatívnych vplyvoch využívania zdrojov ionizujúceho žiarenia (IŽ) v ľudskej činnosti, najmä pre medicínske účely.
 • Zúčastniť sa na VZ SNUS, na Radiačno-hygienických dňoch a iných odborných akciách.
 • O všetkých aktivitách pravidelne informovať príp. viesť dialóg na web-stránkach SNUS.
 • Keďže členskú základňu sekcie Radiačná ochrana tvoria prevažne ženy, svoje aktivity vykonávajú v tesnej spolupráci so sekciou Ženy v jadre. Bližšie informácie o spoločných činnostiach sú prezentované v časti Ženy v jadre.