Kto sme?

Slovenská nukleárna spoločnosť (ďalej SNUS) je dobrovoľná nezisková organizácia typu občianskeho združenia, ktorá združuje odborníkov z oblasti jadrovej techniky, jadrovej energetiky a využitia ionizujúceho žiarenia.

Jej poslaním je podporovať, koordinovať a popularizovať tvorivé aktivity svojich členov a informovať o jadrovej energetike a iných aplikáciách mierového využívania ionizujúceho žiarenia.

Víziou SNUS je byť aktívnou organizáciou v pravdivom informovaní o jadrovej energetike a iných aplikáciách ionizujúceho žiarenia, rešpektovanou a vyhľadávanou odbornou i laickou verejnosťou.

Za tým účelom zabezpečuje koordináciu činnosti s inými odbornými spoločnosťami v Slovenskej republike a s Českou nukleárnou spoločnosťou (ďalej ČNS) a medzinárodné styky a spoluprácu. V záujme rozvoja a popularizácie svojej činnosti SNUS spolupracuje so spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi a s prostriedkami verejnej informovanosti.

Aktuálne Stanovy si môžete pozrieť v pdf súbore: Stanovy SNUS.

Výbor Slovenskej nukleárnej spoločnosti ako aj Revízna komisia je volený na 2 roky. Od volieb na 32. VZ dňa 4.10. 2021 výbor SNUS pracoval v zložení:

Predseda výboru: Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. FEI STU

Členovia výboru:

Ing. Jozef Markuš VUJE, a.s. (podpredseda),

Ing. Terézia Melicherová SHMU,

Ing. Miroslav Jakabovič,

Ing. Roman Strážovec, PhD. JAVYS, a.s.

Ing. Matej Zachar, PhD. VUJE, a.s.

Ing. Peter Farkaš SE, a.s. – EMO

Ing. Radovan Minarčík, SE, a.s. – EBO

Ing. Juraj Klepáč (Generálny sekretár)

 

Členovia revíznej komisie:

RNDr. Helena Cabáneková, PhD.

Ing. Marián Krištof, PhD.

Ing. Dana Findorová (NJF)

Hospodár:  Blažena Bajáková, Eva Miháliková (podvojné účtovníctvo)