Úvod Program Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Program Slovenskej nukleárnej spoločnosti

  • Združovať odborníkov pracujúcich v odbore jadrovej techniky a energetiky a všeobecne s ionizujúcim žiarením pre na stavovskej a záujmovej úrovni.
  • Práca v odborných skupinách, príprava a organizovanie pravidelných odborných podujatí a raz ročne zhromaždenia SNUS spojeného s odborným programom.
  • Zameranie sa na dialóg s verejnosťou a jej zástupcami (výbormi, občianskymi iniciatívami, politickými hnutiami a stranami), s riešením ekologických priorít rozvoja energetiky a jej súčasti – jadrovej energetiky.
  • Získavať študentov študujúcich v odboroch blízkych pôsobeniu SNUS a mladých výskumných pracovníkov, a to spoluprácou na programe odbornej činnosti študentov a podporu ich odbornej činnosti, vyhodnocovaním súťaží o študentské práce a organizovaním celoslovenských seminárov, kde budú svoje práce prezentovať.
  • Podporovať publikačnú činnosť svojich členov, vydávať odborné periodikum SNUS s časťou venovanou informáciám o činnosti SNUS.
  • Organizovať odbornú činnosť v príprave posudkov a expertíz, návrhu normatívnych dokumentov.
  • Spolupracovať so slovenskými, českými a inými zahraničnými odbornými spoločnosťami obdobného zamerania.
  • Vytvárať ponuku organizovania jednorazových odborných podujatí – prednášok vo významných výrobných podnikoch a organizáciách (jadrová energetika, energetické strojárstvo, školy).
X