Program Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Program činnosti SNUS

 • Propagovať využívanie ionizujúceho žiarenia a jadrovej energie nasledujúcimi spôsobmi:
  • organizovaním odborných konferencií a výstav s nimi spojených, prednášok a kurzov,
  • vydávaním neperiodických publikácií a propagačných materiálov,
  • organizovaním výmenných stretnutí odborníkov v oblastiach pôsobnosti,
  • účasťou svojich členov na akciách organizovaných inými odbornými organizáciami.
 • Získavať odborníkov pracujúcich v odbore jadrovej techniky a energetiky a všeobecne s ionizujúcim žiarením pre členstvo v SNUS.
 • Vytvoriť odborné skupiny na prípravu a organizáciu pravidelných odborných podujatí a zabezpečiť podmienky pre ich úspešnú činnosť. Minimálne raz ročne zvolať Valné zhromaždenie (ďalej VZ) SNUS spojené s odborným programom.
 • Spolupracovať s podnikmi, školami, výskumnými ústavmi a ďalšími organizáciami pri odbornej činnosti SNUS.
 • Iniciovať a podporovať dialóg s verejnosťou a jej zástupcami (orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi samosprávy, občianskymi iniciatívami, politickými hnutiami a stranami), zameraný na riešenie ekologických priorít rozvoja energetiky a jadrovej energetiky ako jej súčasti, a fundovanou argumentáciou prispievať k náležitej úrovni dialógu.
 • Získavať študentov a mladých pracovníkov pre činnosť v sekcii Mladej generácie SNUS a v oblastiach zodpovedajúcich pôsobeniu SNUS týmito formami:
  • podporou programu ich odbornej činnosti,
  • organizovaním a vyhodnocovaním súťaží odborných prác.
 • Podporovať publikačnú činnosť členov SNUS, vydávať odborné periodikum SNUS s časťou venovanou informáciám o činnosti SNUS.
 • Organizovať prípravu posudkov, expertíz a návrhov normatívnych dokumentov.
 • Spolupracovať s odbornými spoločnosťami obdobného zamerania v SR i v zahraničí.
 • Organizovať odborné podujatia – prednášky vo významných výrobných podnikoch a organizáciách (jadrové elektrárne – ďalej JE, energetické strojárstvo, školy).