Členstvo v SNUS

Členstvo v SNUS je podmienené úhradou členského. Ak ste členský príspevok na aktuálny rok ešte nezaplatili, dovoľujeme si Vám ponúknuť zaplatenie členského príspevku vo výške 5 EUR

 

Členský príspevok neplatia študenti a nepracujúci dôchodcovia.

PREVOD NA ÚČET

Slovenská sporiteľňa Trnava
SK12 0900 0000 0000 4554 6525

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20RR
(RR = rok, za ktorý sa platí členský príspevok)

Do správy pre prijímateľa (resp. „Účel platby“ alebo „Doplňujúce údaje“) uveďte meno a priezvisko, za koho je členský poplatok platený.

PLATBA V HOTOVOSTI

Ak chcete zaplatiť členské v hotovosti alebo neviete, či ho máte uhradené za minulé roky, obráťte sa na hospodársku pracovníčku SNUS.

B. Bajáková
hospodárska pracovníčka SNUS
VUJE, a.s. Trnava, Okružná 5, miestnosť č. B1009

info@snus.sk
0907 259 610

Prihláška za člena SNUS

Stiahnite si formulár prihlášky za člena SNUS, vyplňte a pošlite na adresu sekretariátu SNUS. Adresa je uvedená v prihláške.

PRIHLÁŠKA