Úvod Seniori v jadre

Seniori v jadre

Hlavné ciele

 1. šírenie znalostí, vedomostí a informácií súvisiacich s projektovaním, výstavbou, uvádzaním do prevádzky a prevádzkou jadrových elektrární, s výrobou a vývojom jadrovej energetických zariadení;
 2. spolupráca s obdobnými združeniami v zahraničí a najmä s Medzinárodným združením veteránov atómovej energie a priemyslu, ktorého je sekcia zakladajúcim členom.

Činnosti Sekcie seniorov SNUS

 1. prezentácia objektívnych informácií o jadrovej energetike na sociálnych sieťach – blogy, osvetové prednášky, besedy s občanmi, so študentmi, záujmovými združeniami, občianskymi bezpečnostnými komisiami v okolí JE v SR, atď.;
 2. sústreďovanie a poskytovanie informácií majúcich vzťah k jadrovej energetike (vnútri SNUS aj mimo);
 3. podpora výmeny poznatkov v oblasti jadrovej energetiky a priemyslu;
 4. postupné odovzdávanie svojich skúseností mladej generácii;
 5. objektívne informovanie o jadrovej energetike;
 6. spolupráca so všetkými sekciami SNUS;
 7. aktívna účasť na VZ SNUS

Členstvo v sekcii seniorov

Členstvo je dobrovoľné. Členmi sekcie seniorov sa môžu stať všetci členova SNUS v dôchodkovom veku.

Riadiaci výbor sekcie

Predseda:

Ján Haščík

Podpredsedovia:

Juraj Kmošena
Jozef Valovič

Ďalší členovia výboru:

Andrej Hanzel
Juraj Klepáč
Štefan Rohár

Prvé stretnutie „otcov zakladateľov“ sa konalo 2.4. 2008 v Piešťanoch. Zúčastnili sa na ňom Vincent Petényi, Štefan Rohár, Evgenij Akimov (výbor veteránov JE Rosenergoatom), Juraj Kmošena, Jozef Keher a Viliam Ziman.
Prvé stretnutie „otcov zakladateľov“ sa konalo 2.4. 2008 v Piešťanoch. Zúčastnili sa na ňom Vincent Petényi, Štefan Rohár, Evgenij Akimov (výbor veteránov JE Rosenergoatom), Juraj Kmošena, Jozef Keher a Viliam Ziman.

Od svojich počiatkov sa členovia sekcie hlásili k spolupráci s „bratskými“ organizáciami podobného typu (ČR, Maďarsko, Rusko, Ukrajina a pod.), v štátoch prevádzkujúcich reaktory typu VVER.
Z neformálnych diskusií vyplynula myšlienka zriadiť medzinárodnú organizáciu seniorov/ veteránov jadrovej energetiky a priemyslu, ktorá by popri šírení osvety o jadrovej energetike aj hájila záujmy svojich členov.

Sekcia seniorov SNUS spolu so Zväzom veteránov Rosenergoatomu (REA) sa stali iniciátormi stretnutia zástupcov seniorských organizácií zo štátov v ktorých sú prevádzkované reaktory VVER. Konalo sa 24. mája 2010 v rámci vededko-technickej konferencie Rosenergoatomu o jadrovej energetike v Moskve.

Zväz bol oficiálne zaregistrovaný 10. novembra 2010 v Moskve. Pri registrácii boli zapísaní ako spoluzakladatelia – Zväz veteránov REA a Sekcia seniorov SNUS. Následne podali prihlášky do Zväzu Seniorské organizácie ČR, Maďarska, Fínska, Ukrajiny, Bulharska, Kazachstanu a Arménska.

MSVAEP uzavrel zmluvu o spolupráci s Moskovským centrom WANO

FOTO: Peer review/Partnerská previerka WANO na Rostovskej JE, 2.11.2013. V skupine sú zástupcovia Arménska, Bieloruska, Číny, Indie, Rakúska, Ruska, USA a SR (A. Osuský/EBO a J. Valovič/SNUS)

Peer review/Partnerská previerka WANO na Rostovskej JE, 2.11.2013. V skupine sú zástupcovia Arménska, Bieloruska, Číny, Indie, Rakúska, Ruska, USA a SR (A. Osuský/EBO a J. Valovič/SNUS)

Základné ciele MSVAEP sú podobné ako ciele sekcie seniorov SNUS:

 • Šírenie objektívnych informácií o jadrovej energetike.
 • Pohotovosť pomôcť kolegom z rôznych štátov pri uchovávaní histórie vývoja jadrovej energetiky.
 • Prezentácie pre stredné školy a verejnosť o jadrovej bezpečnosti.
 • Účasť pri rôznych konaniach a seminároch týkajúcich sa vývoja a bezpečnosti jadrovej energie.
 • Vydávanie publikácií o jadrovej energetike.
 • Organizovanie kultúrnych podujatí pre mládež a seniorov jadrovej energetiky.
X