Ženy v jadre

Ciele sekcie:

Sekcia WIN Slovensko je skupina žien pôsobiacich aktívne v oblasti jadrovej energetiky a aplikácií zdrojov ionizujúceho žiarenia na Slovensku, ktoré ochotne venujú svoj čas informovaniu verejnosti. WIN Slovensko je sekciou SNUS a WIN GLOBAL.

WIN Slovensko si kladie za cieľ objektívne informovať verejnosť o jadrovej energetike a o využiteľných aplikáciách ionizujúceho žiarenia a to:

 • pravidelnými stretnutiami s cieľom vzájomnej výmeny názorov a skúseností medzi členkami národnej skupiny a skupinami medzinárodného združenia WIN,
 • rozširovaním objektívnych informácií o využívaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v ľudskej činnosti medzi mladou generáciou a na školách,
 • aktívnym pôsobením v masovo-komunikačných prostriedkoch,
  zabezpečovaním exkurzií do prevádzok využívajúcich zdroje žiarenia,
 • podporou organizácií WIN iných štátov, prípravou informačných materiálov vo forme vhodnej pre použitie doma i v zahraničí.

Členstvo:

Členkami sekcie WIN Slovensko sa môžu stať ženy, pracujúce v jadrovej energetike, v oblasti rôznych aplikácií zdrojov ionizujúceho žiarenia, ako aj špecialistky v oblasti komunikácie, ktoré sa zaviazali plniť ciele tohto štatútu.

Organizácia:

Vrcholnými orgánmi sekcie WIN Slovensko sú:

 • Valné zhromaždenie
 • Riadiaca skupina
 • Predsedníčka
 • Valné zhromaždenie
  Zhromaždenie sekcie je prístupné všetkým členom WIN Slovensko. Je oprávnené upravovať Štatút, voliť riadiacu skupinu, voliť predsedníčku, prípadne rozpustiť sekciu WIN Slovensko.

Riadiaca skupina

Riadiaca skupina riadi činnosť sekcie a má 7 – 9 členov. Volí ju Valné zhromaždenie na dvojročné obdobie a môže byť opätovne zvolená na ďalšie funkčné obdobie.

Predsedníčka

Predsedá Valnému zhromaždeniu a usmerňuje činnosť Riadiacej skupiny. Zabezpečuje aktivity WIN Slovensko vo vzťahu k WIN Global a k organizáciám WIN v iných štátoch. V prípade neprítomnosti predsedníčky zastupuje ju podpredsedníčka vo všetkých oblastiach.

Financovanie

Sekcia WIN vykonáva svoju činnosť cez svoje členky s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Činnosť sponzoruje SNUS. Špeciálne projekty sponzorujú zainteresované strany. Členky WIN Slovensko sú členkami SNUS a platia členské príspevky SNUS.

RIADIACA SKUPINA WIN SNUS

 PREDSEDKYŇA: Mariana Mančíková, AE Mochovce,
telefón +421-36-363 3816, fax +421-36-6391159,
e-mail: mariana.mancikova@seas.sk
 ČESTNÁ
PREDSEDKYŇA:
Mária Petrášová
e-mail: petrasova.sered@centrum.sk
 PODPREDSEDKYŇA: RNDr. Dagmar Zemanová, ÚJD SR
e-mail: dagmar.zemanova@ujd.gov.sk
 ČLENKY: Zuzana Andrlová – Slovenské elektrárne
Helena Cabáneková – SZÚ
Tatiana Duranova – VÚJE
Alžbeta Füriová, – OUSA
Anna Križanová – OUSA
Terézia Melicherová – SHMÚ
Mária Mončeková – JAVYS
Denisa Nikodemová – SZU