Rádioenvironmentalistika

Informácia o činnosti sekcie

Ciele:

  • Na primeranej odbornej úrovni informovať laickú verejnosť o vplyvoch ionizujúceho žiarenia na jednotlivé zložky životného prostredia
  • Získavať študentov a mladých odborníkov pre prácu v oblasti aplikácií ionizujúceho žiarenia.
  • Udržiavať systematickú komunikáciu a spoluprácu medzi odborníkmi z nukleárneho priemyslu a z oblastí ochrany životného prostredia.
  • Podporovať účasť odborníkov z priemyslu na vedecko-pedagogickom procese na slovenských vysokých školách.
  • Zavádzať nukleárne high-tech do priemyselnej praxe a do oblasti ochrany životného prostredia.
  • Spolupráca s odborníkmi z oblasti bezpečnosti priemyselných technológii a minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie.
  • Organizovanie pravidelných exkurzií študentov prvého ročníka FŠT v rámci odborného vzdelávania v oblasti fyziky
  • Organizovať konferencie, exkurzie a semináre spojené s problematikou využívania ionizujúceho žiarenia.

 

 Plán činnosti sekcie na rok 2017

 

 Členovia sekcie

Predseda sekcie rádioenvironmentalistiky

RNDr. Peter Hybler, PhD.

UCEA SZU, Bratislava so sídlom v Trenčíne

Ku kyselke 497, 911 06 Trenčín- Záblatie

Tel.: +421907098866

e-mail: phybler@seznam.cz

 

Emeritný predseda

prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc.

 

Podpredseda sekcie

Ing. Martin Hládek, PhD.,

e-mail: martinhladek@gmail.com

 

Tajomník

Bc. Martin Zachar

e-mail: zacharm16@gmail.com

 

Správca webových aplikácií sekcie REN

Ing. Ondrej Džurňák

e-mail: dzurnak.o@gmail.com