Vyraďovanie JEZ

Sekcia „Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s RAO“ je jednou z najmladších sekcií v rámci Slovenskej Nukleárnej Spoločnosti – veď oficiálne bola ustanovená na Valnom zhromaždení SNUS v Častej-Papierničke dňa 27.4.2010. Slovenská Nukleárna Spoločnosť tak reagovala na čoraz väčší význam problematiky vyraďovania a nakladania s RAO nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.

Členom sekcie sa môže stať každý člen SNUSu s profesionálnym záujmom v daných oblastiach. Prihlásenie sa za člena sekcie je jednoduché – stačí nahlásiť svoj záujem a aktuálny e-mailový kontakt predsedovi sekcie.

Hlavné ciele sekcie vyraďovania JZ a nakladania s RAO

  • Podporovať spoluprácu medzi odborníkmi z oblasti vyraďovania JZ a nakladania s RAO;
  • Podporovať širšie zapojenie sa odborných organizácií SR do aktivít MAAE zameraných na vyraďovanie a nakladanie s RAO (napr. IDN – International Decommissioning Network, DISPONET – International Low-Level Radioactive Waste Disposal Network atď.);
  • V spolupráci so sekciou Mladá generácia zvýšiť záujem mladých odborníkov o danú problematiku formou cielene zameraných odborných podujatí (semináre, odborné exkurzie apod.);
  • V súčinnosti s ďalšími sekciami SNUSu budovať network a podporovať spoluprácu odborníkov na vyraďovanie JZ a nakladanie s RAO;
  • Objektívne informovať verejnosť o problematike vyraďovania JEZ a nakladania s RAO;
  • Podporovať vzdelávanie organizovanie seminárov a konferencií zameraných na danú problematiku.