Jadrová a subjadrová fyzika

Ciele sekcie

  1. Rozvíjať vzdelávanie vo všetkých jeho stupňoch a formách v oblasti jadrovej fyziky, subjadrovej fyziky, radiačnej fyziky a jej aplikácií.
  2. Organizovať odborné konferencie, semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity pre jadrovo-fyzikálnu komunitu.
  3. Rozvíjať spoluprácu  v oblasti jadrovej fyziky a techniky medzi vysokoškolskými pracoviskami a praxou.
  4. Podporovať rôznymi formami výmenu poznatkov  v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky medzi domácimi a zahraničnými pracoviskami.
  5. Poskytovať odbornú podporu orgánom štátnej správy a verejného života v oblasti rozhodovacích procesov a pri tvorbe novej legislatívy.
  6. Približovať  najširšej verejnosti zrozumiteľnou formou   nové poznatky z jadrovej a subjadrovej fyziky a jej aplikácií.
  7. Informovať širokú verejnosť o využívaní zdrojov ionizujúceho žiarenia a jeho vplyve na zdravie človeka.
  8. Propagovať jadrovú a subjadrovú fyziku ako aj jej aplikácie medzi mladou generáciou.

Predseda: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky,
Tel.: 02 602 95 526,
e-mail: Karol.Holy@fmph.uniba.sk

Podpredseda: prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra jadrovej fyziky a techniky
Tel.: 02 602 91 106,
e-mail: marius.pavlovic@stuba.sk

Tajomník: doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Tel.: 02 602 95 454,
e-mail: jaroslav.stanicek@fmph.uniba.sk