Free Porn

máj, 2019

15májCelodennéValné zhromaždenie SNUS 2019

Viac

Detaily podujatia

Na Valnom zhromaždení SNUS sa zúčastnilo 93 členov:

Stiahnuť prezentácie VZ SNUS (.zip)

Uznesenie 30. Valného zhromaždenia Slovenskej nukleárnej spoločnosti, ktoré sa konalo 15. mája 2019 v Častej-Papierničke:

 1. VZ berie na vedomie:
  1. Správy o činnosti SNUS a jednotlivých sekcií za obdobie od ostatného VZ, konaného 25. 4. 2018 v Častej, prednesené predsedom Vladimírom Slugeňom a vedúcimi sekcií.
  2. Správu o hospodárení SNUS prednesenú hospodárskou tajomníčkou Blaženou Bajákovou.
  3. Správu revíznej komisie o hospodárení SNUS za obdobie od ostatného VZ prednesenú členom revíznej komisie, Mariánom Krištofom.
 2. VZ schvaľuje:
  1. Účtovnú závierku za rok 2018 a výsledok hospodárenia (stratu) v sume -7.617,63 Eur preúčtovať na účet „Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov“
  2. Udelenie Čestného diplomu SNUS nasledovným osobnostiam:
   Ing. Dušanovi Belkovi, Vladimírovi Čurilovi, doc. Ing. Viktorovi Kabátovi, CSc.,Ing. Deziderovi Kúdelovi, Ing. Ladislavovi Murančanovi a Ing. Bohumilovi Oravcovi.
 3. VZ ukladá výboru SNUS:
  1. Informovať objektívnymi argumentmi štátne, politické a hospodárske orgány, poslancov NR i EP, médiá a verejnosť o tom, že jadrová energia musí byť neoddeliteľnou súčasťou súboru zdrojov na Slovensku, vzhľadom na svoju vysokú bezpečnosť, konkurencieschopnú ekonomiku a priaznivý vplyv na životné prostredie.
  2. Podporovať dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce. Vzhľadom na súčasný stav ponúknuť MH SR svojich expertov na vypracovanie relevantných analýz rizík meškajúcej dostavby.
  3. Podporovať prípravu nového jadrového zdroja na Slovensku.
  4. Podporovať činnosť sekcií SNUS.
  5. Zdokonaľovať web stránku SNUS po stránke grafickej i obsahovej a urobiť z nej hlavný informačný kanál pre členov a verejnosť.
  6. Vydávať „Newsletter“ SNUS s článkami odborného a informačného charakteru.
  7. Oceňovať členov SNUS, prípadne členov zahraničných jadrových spoločností za zásluhy o rozvoj jadrovej fyziky, chémie, techniky, energetiky a iných oblastí práce s ionizujúcim žiarením.
  8. Pripraviť 31. VZ SNUS 2020.
  9. Realizovať úlohy zo Stratégie SNUS.
  10. Organizovať pravidelné odborné semináre SNUS.
  11. Spolupracovať so školami vo vysvetľovaní rôznych oblastí jadrovej techniky a mierového využitia ionizujúceho žiarenia študentom a profesorom na základných, stredných a vysokých školách.

Miroslav Jakabovič
predseda návrhovej a mandátovej komisie VZ SNUS 2019

Zoltán Bazsó, Stanislav Palík
členovia návrhovej a mandátovej komisie

Čas

Celodenné (Streda)

Lokácia

Papiernička – Častá

900 89 Častá

Organizátor

SNUS

X