S plánovaným brexitom pribúdajú na britských ostrovoch pochybnosti. Najmä ohľadom jadrovej energetiky. Prinášame prehľad aktuálnych udalostí:

Správa Snemovne lordov vyzýva britskú vládu, aby rokovala o prechodnom období „špecifickom pre Euratom“

Výbor Snemovne lordov vyzval vládu Spojeného kráľovstva (UK), aby podala Parlamentu správu o možnosti prechodného obdobia špecifického pre Euratom, ktoré by bolo oddelené od širšieho procesu Brexitu.

V správe o Brexite zverejnenej 29. januára 2018 podvýbor Snemovne lordov pre energetiku EÚ a životné prostredie tvrdí, že členstvo UK v Euratome, ktorý je základom jadrového priemyslu a obchodu s jadrovými materiálmi, je „právne odlišné“ od členstva v EÚ.

Hovorí sa aj o rizikách pre energetickú bezpečnosť UK, ak ochranné opatrenia, ktoré v súčasnosti poskytuje Euratom, nebudú včas nahradené, čo znamená jasnú potrebu zabrániť náhlym skokom vo vzťahu k Euratomu. „Preto je pre vládu rozhodujúce zabezpečiť, aby boli v prípade potreby zavedené pohotovostné opatrenia a aby boli pripravené na aktiváciu. Vláda by mala čo najskôr spolupracovať s priemyslom na takýchto opatreniach, aby sa znížila komerčná neistota.“

Hrozba Brexitu spochybňuje výstavbu nových jadrových zdrojov

Schopnosť Spojeného kráľovstva budovať budúce jadrové elektrárne (JE), vrátane Hinkley Point C v Somersete, je neistá pre obmedzený prístup k špecializovaným pracovníkom EÚ.

V správe podvýboru Snemovne lordov pre energetiku EÚ a životné prostredie sa uvádza, že v sektore energetiky je jadrový priemysel mimoriadne odkázaný na zámorskú pracovnú silu. Hovorí sa, že každá nová prisťahovalecká politika by mala byť dostatočne flexibilná na uspokojenie potrieb energetického sektora.

Správa vyzýva vládu, aby vyhodnotila potreby pracovnej sily v energetickom priemysle a zabezpečila, že sa odrazia v imigračnej politike po brexite. Ani jednoduché rozšírenie súčasného systému založeného na bodovaní pracovníkov EÚ, ani výlučné zameranie sa na vysokokvalifikovaných pracovníkov by neriešilo obavy priemyslu.

Spoločnosť EDF Energy, ktorá buduje dva bloky EPR na Hinkley Point C, tvrdí, že najvyššia koncentrácia iných ako britských štátnych príslušníkov ako percento z celkovej zamestnanosti, je v novom jadre.

Závislosť od pracovníkov EÚ je v oblasti jadrovej energetiky obzvlášť akútna, hovorí správa. Odkaz EDF Energy je jasný: „Bez prístupu k pracovnej sile v EÚ bude ťažké dokončiť výstavbu nového jadrového zariadenia na Hinkley Point C.“

Správa tiež varuje, že nedokončenie ustanovení zmluvy o Euratome v čase, keď UK opustí EÚ, by mohlo viesť k tomu, že UK nebude schopné dovážať jadrové materiály.

Odstúpenie Spojeného kráľovstva od Euratomu, ktorý podporuje jadrový priemysel a obchod s jadrovými materiálmi, by mohlo mať vplyv na schopnosť Spojeného kráľovstva zachovať súčasnú úroveň výroby elektrickej energie.

Neschopnosť nahradiť ustanovenia Euratomu by mohla mať vážne dôsledky pre Spojené kráľovstvo

Zmluva o Euratome je životne dôležitá pre fungovanie výroby jadrovej energie v UK a neschopnosť nahradiť jej ustanovenia do Brexitu by mohla viesť k tomu, že Spojené kráľovstvo nebude schopné dovážať jadrové materiály a mať vážne dôsledky pre energetickú bezpečnosť UK.

Think-tank Chatham House varoval, že keby UK opustilo EÚ bez dohody, nový režim nešírenia a nové dohody s dodávateľom jadrového paliva by zastavili civilný jadrový priemysel v krajine, pretože by nebol schopný dovážať čerstvé jadrové palivo.

Chatham House povedal podvýboru: „Budeme musieť rokovať o náhradnej dohode s Euratomom, ktorá sa bude zaoberať otázkami, ako je vlastníctvo jadrového materiálu a naše budúce obchodné vzťahy s Európou vo vzťahu k jadrovým materiálom.“

Použitie jadrovej energie v UK v súčasnosti riadi zmluva Euratom. Zmluva takisto uľahčuje obchod s jadrovým materiálom a zabezpečuje, že sa nebude používať na vojenské účely.

Spojené kráľovstvo opustí Euratom, ako aj EÚ, a ak vláda nebude replikovať svoje ustanovenia do dátumu odchodu, Spojené kráľovstvo nebude môcť obchodovať s jadrovým tovarom a službami vrátane dovozu jadrového materiálu.

Podvýbor vo svojej správe uviedol, že vláda prijíma opatrenia na zabránenie tomuto najhoršiemu scenáru, ktorý by mohol rýchlo viesť k nedostatku energie.

Veľká Británia musí zabezpečiť účasť v projekte ITER

Spojené kráľovstvo sa musí snažiť o zachovanie životaschopnosti zariadenia Joint European Torus (JET) po brexite a zabezpečiť, aby sa krajina mohla zúčastniť na Medzinárodnom termonukleárnom experimentálnom reaktore (ITER) napriek jej odstúpeniu z Euratomu.

Včera zverejnený report víta záväzok vlády pokračovať vo financovaní jadrového výskumu v Spojenom kráľovstve bez ohľadu na to, či sa financovanie zo strany EÚ zachová.

Hovorí však, že Spojené kráľovstvo výrazne profitovalo z programov EÚ v oblasti jadrového výskumu a prispelo tak k jeho postaveniu svetového lídra. „Bolo by prospešné tak pre Spojené kráľovstvo, ako aj pre EÚ, aby sa udržiavali tieto výskumné spojenia aj po brexite“, píše sa v správe.

Podľa londýnskej Asociácie jadrového priemyslu britský Úrad pre atómovú energiu každoročne dostáva 50 miliónov GBP (56 miliónov €) na prevádzku JET a zamestnáva 500 kvalifikovaných pracovníkov. Súčasná zmluva trvá do konca roka 2018, očakávala sa však jej predĺženie do roku 2020.

Zariadenie JET Culhame v grófstve Oxfordshire je najväčším európskym jadrovým zariadením na jadrovú syntézu a umožňuje výskum v oblasti jadrovej syntézy ako zdroja energie. Spoločne ho využíva viac ako 40 európskych laboratórií a Európska komisia získava finančné prostriedky z programu Euratom pre výskum a vzdelávanie.

Nástupcom JET bude ITER. Európa financuje takmer 46% nákladov na výstavbu projektu ITER, pričom zostávajúce náklady sa delia medzi Čínu, Indiu, Japonsko, Južnú Kóreu, Rusko a USA.