Nové správy expertov vidia jadro ako súčasť taxonómie

Európska komisia poverila dve skupiny expertov vyhodnotením úlohy jadrovej energie v taxonómii udržateľných investícií. Experti minulý týždeň zverejnili svoje zistenia.

0
129
Bude jadrová energia súčasťou európskej taxonómie?
Má jadrová energia v rámci Európy svoje pevné miesto?

Európska komisia (EK) na jar tohto roka predbežne nezahrnula jadrovú energiu do taxonómie udržateľných investícií EÚ a to napriek tomu, že správa Spoločného výskumného centra EÚ (JRC) a Správa vedeckej služby EK posudzovala opodstatnenosť jadra ako zelenej investície a dospela k záveru, že jadro sa kvalifikuje ako udržateľné a že neškodí ľudskému zdraviu ani životnému prostrediu viac než iné zdroje výroby elektriny, ktoré sú predbežne zaradené do taxonómie ako činnosti na podporu zmierňovania klimatickej zmeny.

Analýzy neodhalili žiadne vedecky podložené dôkazy o tom, že by jadrová energia škodila ľudskému zdraviu alebo životnému prostrediu viac ako iné technológie na výrobu elektriny.

– Joint Research Center (JRC)

Nariadenie o taxonómii bolo prijaté v lete minulého roka. Komisia chce jadro ďalej posudzovať na základe doplňujúceho delegovaného aktu, ktorý sa očakáva ešte tento rok, ale zároveň si vyžiadala, aby správu JRC ešte vyhodnotili ďalšie dva panely odborníkov: prvým je Expertná skupina zriadená podľa čl. 31 Zmluvy o Euratome (Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu) a druhý panel tvorí tím Vedeckého výboru pre zdravie, životné prostredie a vznikajúce riziká (SCHEER).

Delegovaný akt je právne záväzný nelegislatívny nástroj, ktorý smie prijať Európska komisia na základe splnomocnenia (delegovania) zákonodarcom (Rada EÚ alebo Európsky parlament) v niektorom z riadnych legislatívnych aktov (smernica, nariadenie). Cieľom je bližšie špecifikovať technické detaily otázok upravených v legislatívnom akte, a to v rozsahu a spôsobom predvídanom v tomto akte.

Expertná skupina Euratomu vytvorila dokument, ktorý EK zverejnila 2. júla 2021. Experti v ňom potvrdili aprílové zistenia Spoločného výskumného centra EÚ (JRC), ktoré sa týkali ochrany ľudí pred žiarením, hlbinných úložísk ako prostriedkov na nakladanie s odpadom z palív a takisto súladu jadra s regulačnými rámcami EÚ. Druhá odborná správa podľa SCHEER považuje závery JRC, a to najmä z pohľadu nerádiologického dopadu jadra, za „komplexné“.

Taxonómia udržateľných financií je súbor predpisov, ktoré upravujú investície do činností, ktoré sú podľa Európskej únie šetrné k životnému prostrediu.

Obe správy v zásade uznali predchádzajúce závery JRC o tom, že by jadro malo byť súčasťou doplňujúcej delegovanej legislatívy o taxonómii EÚ. Na rade je teraz EK, ktorá si sama predsavzala, že bude vychádzať z odporúčaní vyžiadaných dokumentov všetkých troch expertných telies.

Generálny riaditeľ Foratomu Yves Desbazeille vyhlásil, že zistenia Expertnej skupiny Euratomu sú „veľmi uspokojivé“. Na margo výsledkov správy SCHEER dodal: „Je potrebné myslieť na to, že taxonómia si vyžaduje zachovanie technologickej neutrality.“ Šéf Foratomu takisto apeloval na férovosť, jadro by sa podľa neho malo hodnotiť v súlade s kritériami stanovenými v taxonómii. „Ak je potrebné podrobnejšie hodnotenie mimo týchto kritérií, malo by sa vzťahovať na všetky technológie v rámci taxonómie, nielen na jadrovú energiu.“