Niekoľko európskych sietí zapojených do monitorovania atmosférickej rádioaktívnej kontaminácie zachytilo rádioaktívne ruténium-106. Uviedol to 4. októbra 2017 francúzsky Inštitút pre radiačnú ochranu a jadrovú bezpečnosť.

Ruténium-106 (Ru-106) je rádionuklid umelého pôvodu. Je to štiepny produkt z jadrového priemyslu a používa sa aj v lekárskej oblasti na liečbu rakoviny.

Švajčiarsky federálny úrad verejného zdravia informoval, že merania ukazujú „nízke úrovne rádioaktivity vo vzduchu“. Merania odhalili od 25. septembra 2017 do 2. októbra 2017 stopy Ru-106 s polčasom rozpadu 373,6 dní v aerosóloch odobratých v kantóne Ticino vo Švajčiarsku. Koncentrácia Ru-106 dosahuje približne 40 µBq/m3, čo je 17 000-krát menej ako limit pre emisie do ovzdušia.

Rakúske ministerstvo životného prostredia uviedlo, že zistilo malé množstvá ruténia, ale bez následkov na životné prostredie ani zdravie. Nórsky úrad pre jadrovú bezpečnosť tiež hlásil nízke hladiny ruténia v atmosfére.