Európa riskuje, že stratí veľkú časť svojich jadrových výskumných kapacít kvôli „kríze v politickej vízii“ o energetických otázkach a obmedzených verejných finančných prostriedkoch, hovorí Európska spoločnosť pre atómovú energiu (EAES) vo včera zverejnenom stanovisku.

V dokumente sa hovorí, že na to, aby sa umožnil vyspelý jadrový výskum, je potrebný ďalší investičný program, ktorý umožní vyváženejší pohľad na budúci energetický mix Európy, najmä pokiaľ ide o potrebu dekarbonizácie.

Úspešný rozvoj nových jadrových technológií sa môže dosiahnuť pomocou výskumných laboratórií s primeranou infraštruktúrou a so spoluprácou a podporou priemyslu. Vyžaduje to „stabilné a špecializované programy financovania z národných, európskych a súkromných zdrojov“. To si naopak vyžaduje zmenu politických postojov voči jadrovej energii,  orientáciu na dlhodobé spoločenské prínosy nízkouhlíkovej, energeticky intenzívnej a stabilnej základnej technológie, ktorá dopĺňa obnoviteľné technológie.

Podľa EAES potrebné investície budú výrazne menšie než dotácie na podporu zavádzania a uvádzania obnoviteľných technológií do prevádzky.

S obmedzenými verejnými finančnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na vnútroštátnej aj európskej úrovni, sa výskumné inštitúcie stále viac spoliehajú na podporu priemyslu. Táto podpora však klesá a v takomto politickom prostredí podniky uprednostňujú investovanie do predĺženia životnosti jadrových reaktorov než do nových zdrojov.

„Pre dodávateľov je ťažké investovať do nových jadrových technológií a spoliehajú sa na osvedčené dizajny a elektrárne. To má za následok nedostatok inovácií a slabé vnímanie verejnosti, a to aj napriek výborným bezpečnostným záznamom.“

Postupná strata jadrových zručností v Európe je dobre zdokumentovaná, so starnúcou pracovnou silou a problémami pri prilákaní najlepších absolventov do tohto priemyslu. „Výsledkom bude slabá konkurencieschopnosť voči iným jadrovým hráčom vo svete a nedostatočné pochopenie nášho jadrového dedičstva.“

K dispozícii sú nástroje na stimuláciu jadrového výskumu v Európe, pričom jadrová energia je uvedená ako podporovaná technológia v rámci Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (plán SET). Rámcový program Horizont 2020 má prostriedky určené na činnosti súvisiace so Zmluvou o Euratome. Finančné prostriedky Euratomu však stačia len na udržanie mierneho programu výskumu a vývoja vo vybraných oblastiach. Okrem toho existuje riziko, že tieto finančné prostriedky budú mať malý vplyv, ak nebudú náležite podporované jasnou politikou na úrovni členských štátov,