Jadrová energia chýba v technických odporúčaniach EK

Komisia zároveň pri hodnotení priznala absenciu technickej odbornosti v oblasti technológií jadrového životného cyklu.

0
79

Skupina technických expertov Európskej komisie (EK) nezačlenila jadrovú energiu do svojich odporúčaní pre navrhovanú taxonómiu EÚ. Experti nenašli zhodu v tom, že hodnotový reťazec tohto odvetvia nespôsobí významné škody iným environmentálnym cieľom. Správa odporúča vykonať rozsiahlejšie technické práce na posúdení „nespôsobenia významného poškodenia“ aspektmi jadrovej energie. Uviedla, že prácu by mal vykonať tím s „hĺbkovou technickou odbornosťou“ v oblasti technológií jadrového životného cyklu.

Odporúčania sú obsiahnuté v správe technickej skupiny odborníkov o udržateľnom financovaní. Správa obsahuje odporúčania skupiny týkajúce sa regulácie taxonómie EÚ, teda klasifikačného systému na financovanie udržateľných hospodárskych činností. Taxonómia vytvorí spoločný jazyk, na ktorý sa môžu investori odvolávať pri investovaní do projektov a hospodárskych činností, ktoré majú zásadný pozitívny vplyv na klímu a životné prostredie. Stanovuje sa v ňom, že pri hodnotení udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa malo brať do úvahy množstvo environmentálnych cieľov.

Skupina mala vypracovať odporúčania o technických kritériách na určenie hranice, pri ktorej možno hospodársku činnosť považovať za udržateľnú, a teda v súlade s taxonómiou.

Účelom zásady „bez významného poškodenia“ je zaručiť, aby energetické technológie nepoškodili iné ciele vrátane hospodárstva alebo riešenia otázok, ako sú odpadové hospodárstvo, biodiverzita, vodné systémy a znečistenie. V správe sa uvádza, že odborníci uvažujú nad jadrovou energiou, pretože jej takmer nulové emisie skleníkových plynov z výroby energie môžu prispieť k splneniu cieľov v oblasti klímy.

„Dôkazy o možnom podstatnom prínose jadrovej energie k cieľom v oblasti zmierňovania zmeny klímy boli rozsiahle a jasné,“ uvádza sa v správe. „Potenciálna úloha jadrovej energie v zásobovaní nízkouhlíkovou energiou je dobre zdokumentovaná.“

V správe sa však uvádza, že dôkazy o jadrovej energii sú zložité a je náročné vyhodnotiť ich v kontexte taxonómie, pokiaľ ide o zásadu „nespôsobiť žiadne významné škody“. Uviedla, že pretrvávajú „empirické medzery“, pokiaľ ide o problém nespôsobiť ujmu, hoci skupina expertov dostala dôkazy, že existujú riešenia pre „zníženia rizika“ v oblasti „cieľov znečistenia a biodiverzity, vyplývajúcich z hodnotového reťazca jadrovej energie“.

Ako príklad správa uvádza, že kombinácia dočasného skladovania a trvalého geologického ukladania je „najsľubnejším“ prístupom k dlhodobému nakladaniu s vysokoaktívnym jadrovým odpadom, ale na celom svete sa zatiaľ nezaviedlo žiadne geologické úložisko, čo bráni odborníkom vykonať dôkladné posúdenie spôsobeného poškodenia.

V správe sa uvádza, že do taxonómie by nemali byť zahrnuté žiadne zdroje energie z fosílnych palív, avšak pre veternú, slnečnú a prílivovú energiu sa nehodnotia požiadavky na emisie skleníkových plynov počas ich životného cyklu, pretože „v súčasnosti dosahujú úrovne výrazne pod prahom intenzity emisií.“

Bruselská skupina jadrového priemyslu Foratom už vyzvala Európsku komisiu, aby uznala „rozhodujúcu úlohu“, ktorú musí jadrová energia zohrávať v rámci iniciatívy EÚ v oblasti udržateľných financií. Skupina uviedla, že odpadové kritériá sa podľa všetkého neuplatňovali na všetky technológie výroby energie rovnakým spôsobom a vyzvala Komisiu, aby zabezpečila rovnaké zaobchádzanie so všetkými zdrojmi energie v taxonómii.

Foratom uviedol, že EK by mala pozvať odborníkov s dôkladnými znalosťami technológií jadrového životného cyklu, aby sa znova zaoberali jadrovou energiou a jej negatívnym dopadom. Skupina technických expertov pripomenula, že správa predstavuje iba názory členov skupiny, nie názory Komisie. Foratom spochybnil prvky referenčného materiálu, ktorý skupina použila pri hodnotení spôsobilosti jadrovej energie na kritériá taxonómie.

Podľa Foratomu je jadrová energia, ktorá prispieva asi 26% elektriny EÚ zo 126 komerčných reaktorov v 14 krajinách, nevyhnutná a môže pomôcť udržať konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, pretože energia často predstavuje značný podiel výrobných nákladov.

„Nielen, že je to nízkouhlíková energia, ale je tiež flexibilná, expedovateľná a nákladovo efektívna.“

Yves Desbazeille, generálny riaditeľ Foratomu.

„Je dôležité mať na pamäti, že európsky jadrový priemysel poskytuje nielen elektrickú energiu, ale aj medicínske izotopy a ďalšie aplikácie pre priemysel a poľnohospodárstvo,“ uviedol Desbazeille a dodal: „Na základe toho sme pevne presvedčení, že jadrový sektor by sa mal považovať za strategický európsky priemysel.“ 

Foratom vyzval tvorcov politiky, aby zaviedli stabilný politický rámec EÚ, ktorý podporí investície do nízkouhlíkových technológií, ktoré majú vysoké náklady, a to vrátane jadrovej energie.