Litovský regulačný orgán vydal povolenia na nakladanie s jadrovým odpadom

Štátny inšpektorát pre bezpečnosť jadrovej energie v Litve (Vatesi) vydal pre jadrovú elektráreň Ignalina dve povolenia na začatie priemyselnej prevádzky zariadení pre nakladanie s pevným rádioaktívnym odpadom a jeho následné skladovanie.

0
28
Litva, Ingalina
Zariadenie na spracovanie a skladovanie tuhého rádioaktívneho odpadu v Ignalinskej jadrovej elektrárni.

Spoločnosť Vatesi udelila litovskej jadrovej elektrárni Ignalina povolenie na začatie priemyselnej prevádzky zariadenia na nakladanie s rádioaktívnym odpadom a skladu rádioaktívneho odpadu.

Najmodernejšie zariadenia, vybudované nemeckou spoločnosťou Nukem za približne 200 miliónov eur, sú určené na získavanie, prepravu, triedenie, úpravu a skladovanie pevného rádioaktívneho odpadu dlhodobo aj krátkodobo. Ide o odpad, ktorý sa nahromadil počas prevádzky elektrárne Ignalina a ktorý vzniká pri jej vyraďovaní. Zariadenie má dva oddelené úložné priestory: jeden na uskladnenie 2 500 metrov kubických na krátkodobé uskladnenie a druhý na 2 000 metrov kubických pre dlhodobé uskladnenie. V tomto úložisku sa rádioaktívny odpad môže skladovať až 50 rokov.

Od konca roka 2017 sa nové zariadenie na nakladanie s tuhým rádioaktívnym odpadom prevádzkuje v rámci horúcich skúšok, pričom sa používajú rádioaktívne materiály vyzdvihnuté z dočasných úložísk blokov elektrárne Ignalina. Tie sa upravujú, balia a ukladajú v nových úložných priestoroch. Na základe úspešného ukončenia programu horúcich skúšok spoločnosť Vatesi schválila priemyselnú prevádzku zariadenia.

Zariadenie je kľúčovým prvkom vyraďovania jadrovej elektrárne z prevádzky a je financované prostredníctvom Medzinárodného fondu na podporu vyraďovania elektrárne Ignalina. Tento fond, ktorý bol založený v roku 2001 a spravuje ho Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), doteraz poskytol viac ako 830 miliónov eur na realizáciu kľúčových projektov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a rozvoj litovského energetického sektora.

„Sme hrdí na to, že takýto komplexný projekt a jedno z najväčších zariadení na spracovanie a skladovanie odpadu za posledné roky v Európe bolo uvedené do priemyselnej prevádzky,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Nukem Sergej Molodcov. „Je to výsledok vynikajúcej tímovej práce a úspešnej spolupráce s elektrárňou Ignalina, Európskou bankou, litovskými orgánmi, subdodávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami, ktoré sa na projekte podieľali. Projekt prispieva k bezpečnému a efektívnemu nakladaniu s rádioaktívnym odpadom a stáva sa dôležitou súčasťou infraštruktúry potrebnej na úspešné vyradenie elektrárne z prevádzky.“

Litva súhlasila s odstavením blokov Ignalina 1 a 2 pod podmienkou vstupu do Európskej únie. Blok 1 bol odstavený v decembri 2004 a blok 2 v decembri 2009.

Úložisko veľmi nízkoaktívneho rádioaktívne odpadu

Spoločnosť Vatesi vydala 1. apríla povolenie aj na prepravu odpadu do úložiska veľmi nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov vybudovaného v obci Visaginas a na vykonanie testov systémov úložiska, pri ktorých sa prvýkrát použijú rádioaktívne odpady.

Povolenie umožňuje elektrárni overiť v reálnych podmienkach, či všetky zariadenia a systémy úložiska zodpovedajú technickému projektu a požiadavkám jadrovej bezpečnosti, či sú zavedené správne pokyny a postupy a či je personál vyškolený na bezpečnú prevádzku úložiska. Na tento účel plánuje elektráreň využiť odpad nahromadený v nárazníkovom úložisku rádioaktívneho odpadu v areáli elektrárne Ignalina. Ten sa bude prepravovať na miesto úložiska a ukladať na určenom mieste. Tieto činnosti je potrebné vykonať ešte pred priemyselnou prevádzkou úložiska.

Úložisko veľmi nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov, ktoré sa tiež financuje z fondu IIDSF, môže pojať až 60 000 metrov kubických odpadu. Elektráreň plánuje ukladať odpad do úložiska až do roku 2038, potom bude úložisko uzavreté. Po uzavretí sa bude nad ním ďalších 30 rokov vykonávať dohľad (rádiologický a environmentálny monitoring, fyzická bezpečnosť). Pasívny dohľad bude pokračovať ďalších 70 rokov. Po tomto období sa bude môcť úložisko využívať bez akýchkoľvek obmedzení.

„Úspešná realizácia projektu je dôsledným pokračovaním procesu vyraďovania jadrových elektrární a nakladania s rádioaktívnym odpadom,“ uviedol generálny riaditeľ elektrárne Audrius Kamienas. „Význam tohto projektu je nespochybniteľný, pretože zabezpečuje nakladanie s rádioaktívnym odpadom a jeho skladovanie v súlade s najvyššími a najmodernejšími požiadavkami na jadrovú a radiačnú bezpečnosť.“

„Dosiahli sme druhú dôležitú etapu tohto projektu, kedy sme dosiahli stav, keď bude všetok rádioaktívny odpad z elektrárne Ignalina bezpečne uložený bez toho, aby zaťažoval budúce generácie.“