Mimovládne organizácie žiadajú zákonodarcov o priaznivejšie hodnotenie jadra

Aliancia mimovládnych organizácií weCARE so sídlom v Bruseli zaslala Európskej komisii, Parlamentu a Rade žiadosť o priaznivejšie hodnotenie jadrovej energie ako súčasť plánov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.

0
68
Jadrová elektráreň
Jadrový priemysel zamestnáva čoraz viac obyvateľov Anglicka.

Aliancia konkrétne uviedla, že je „hlboko znepokojená“ tým, že v najnovších dokumentoch Európskej únie týkajúcich sa úlohy jadrovej energie v boji proti zmene podnebia, nevidí jasné a pozitívne vyhlásenia. Členovia tvrdia, že je „nezmysel“, aby jadrová energia bola vylúčená z viacerých finančných nástrojov. Konštatovali pritom, že program Európskej únie InvestEU vylučuje financovanie vyraďovania, prevádzky, adaptácie alebo výstavby jadrových elektrární. InvestEU je navrhnutý tak, aby podporoval verejné a súkromné ​​investície poskytovaním záruk z rozpočtu Únie.

V liste weCARE sa uvádza, že jadrová energia bola „odsunutá na vedľajšiu koľaj“ z taxonómie udržateľných financií až do ďalšieho vyhodnotenia jeho kritéria „nijako významne neškodiť“.

Požadovaná rovnoprávnosť

V júli 2020 Európska komisia iniciovala vznik Spoločného výskumné centra pre hodnotenie úlohy jadrovej energie v rámci taxonómie. Tá stanovuje, že pri hodnotení udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa malo brať do úvahy niekoľko environmentálnych cieľov.

Dva prvé delegované akty o zmierňovaní zmeny podnebia sú už takmer dokončené a výbor weCARE uviedol, že požiadal Komisiu o explicitné vyhlásenie týkajúce sa veľmi nízkej uhlíkovej stopy jadrovej energie a aby s ňou zaobchádzala rovnako ako s ostatnými zdrojmi s veľmi nízkymi emisiami uhlíka.

Taxonómia poveruje Komisiu vypracovaním zoznamu environmentálne udržateľných činností stanovením technických skríningových kritérií pre každý environmentálny cieľ. Tieto kritériá sa stanovia prostredníctvom delegovaných aktov.

„Začiatkom roku 2021 budú práce na ďalších štyroch delegovaných aktoch pokračovať,“ uvádza sa v liste. „weCARE sa domnieva, že spôsob, akým sa v rámci taxonómie zaobchádza s otázkou udržateľnosti, je príliš krátkozraký, chybný a mal by sa urgentne napraviť.“ V korešpondencii sa ďalej uvádza, že udržateľnosť v energetike nesúvisí iba so „zelenou energiou“, ale je výsledkom rovnováhy medzi ochranou životného prostredia, ekonomikou a spoľahlivosťou.

„Energia musí byť čistá, cenovo dostupná a spoľahlivá.“

Správa skupiny technických expertov Komisie z marca 2020 vynechala jadrovú energiu z jej odporúčaní týkajúcich sa pravidiel taxonómie a uviedla, že nie je schopná dospieť k záveru, že hodnotový reťazec tohto odvetvia významne nepoškodzuje iné environmentálne ciele. Jadrový priemysel a vedecké organizácie požadujú, aby sa to preskúmalo.

Navrhujú spoluprácu

weCARE uviedla, že podporuje širšie využitie vodíka ako prostriedku na dekarbonizáciu priemyselných procesov a príspevku k čistejšej doprave. Európsku úniu však vyzvala, aby zvážila úlohu, ktorú môže hrať jadrová energia pri výrobe vodíka. Takisto prízvukovala potrebú finančnú podporu pre jadrové demonštračné projekty 4. generácie s odôvodnením, že takúto podporu majú k dispozícii všetky ostatné vyvíjané inovačné technológie.