Bruselská skupina jadrového priemyslu Foratom uvítala cieľ Európskej únie (EÚ) poskytnúť finančnú podporu regiónom závislým na uhlí, aby im pomohla v ich úsilí o dekarbonizáciu. Vyjadruje však poľutovanie nad návrhom Európskej komisie (EK) vylúčiť použitie týchto prostriedkov pre jadrové elektrárne (JE).

Návrh financovania je súčasťou Mechanizmu spravodlivého prechodu (JTM) EK, ktorého podrobnosti boli oznámené spolu s informáciou o tom, že Európska zelená dohoda, ktorú EK prijala minulý mesiac a ktorá stanovuje ambiciózne klimatické a environmentálne ciele pre EÚ, bude financovaná sumou 1 bilión €.

JTM a pridružený fond spravodlivého prechodu boli jedným z návrhov v Zelenej dohode, ktorá je hlavnou iniciatívou v úsilí EÚ o dosiahnutie nulových emisií uhlíka do roku 2050. Celková investícia, ktorá sa má mobilizovať v rámci navrhovaného JTM, bude v rokoch 2021 – 2027 predstavovať 100 miliárd €, pričom financovanie bude pochádzať z rozpočtu EÚ, spolufinancovania členských štátov, programov regionálnej pomoci EÚ a Európskej investičnej banky.

Pozornosť sa teraz zameria na zasadnutie Európskej rady, ktorá sa zíde v júni, aby schválila investičný plán pre zelenú dohodu v spomínanej výške 1 bilión € a fond pre spravodlivý prechod v sume 7,5 miliardy €.

JTM sa zameria na regióny a odvetvia, ktoré sú prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo najviac postihnuté z dôvodu ich závislosti na fosílnych palivách. „Fond spravodlivého prechodu bude kľúčovým nástrojom na podporu území najviac postihnutých prechodom na klimatickú neutralitu a zabránenie rastu regionálnych rozdielov,“ uviedla EK. V návrhu Komisie sa však uvádza, že vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky alebo výstavba jadrových elektrární nespĺňajú podmienky na prechodné fondy.

Desbazeille: Dekarbonizáciu tým iba sťažia

Podľa Foratomu správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímyMedzinárodnej energetickej agentúry a samotnej Komisie uverejnené za posledných 18 mesiacov, dospeli k záveru, že nízkouhlíková jadrová energia je nevyhnutnou súčasťou nízkouhlíkového hospodárstva. „Na konci minulého roka niekoľko členských štátov objasnilo, že ak sa majú zaviazať k cieľom dekarbonizácie do roku 2050, musia mať možnosť investovať do jadrovej energie,“ uviedol Foratom.

„Výhody prechodu pracovníkov od uhlia do jadrového priemyslu už boli preukázané vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve,“ uviedol generálny riaditeľ Foratomu Yves Desbazeille. „Preto je pre nás ťažké prijať takýto návrh Komisie. EÚ by sa mala zamerať na pomoc ľuďom v týchto regiónoch pri prechode na nízkouhlíkové priemyselné odvetvia. Obmedzenie nízkouhlíkových odvetví, ktoré budú mať nárok na takéto fondy, spôsobí, že dosiahnutie našich cieľov v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva bez toho, že by sme niekoho vynechali, bude oveľa ťažšie – ak nie nemožné “.

Komisia uviedla, že uhoľná infraštruktúra je prítomná v 108 regiónoch Európy a takmer 237 tisíc ľudí je zamestnaných v tomto priemysle alebo v súvisiacich činnostiach. Takmer 10 000 ľudí sa zamestnáva pri ťažbách rašeliny a približne 6 000 v priemysle ropných bridlíc.