Spoločné vyhlásenie svetového jadrového priemyslu o kľúčovej úlohe jadrovej energie v súčasnom geopolitickom kontexte

0
21

Súčasný globálny geopolitický kontext viac ako kedykoľvek predtým zdôrazňuje význam odolného, dekarbonizovaného a nezávislého energetického systému. Bezpečnosť dodávok energie a prijateľné ceny pre občanov a podniky sú naliehavými otázkami pre rozhodovacie orgány na celom svete. Dosiahnutie klimatických cieľov stanovených v Parížskej dohode, zabezpečenie efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov a investície do energetických inovácií zostávajú hlavnými prioritami.

Nedávno zverejnená správa Organizácie spojených národov o emisnej medzere v roku 2022 ukazuje, že súčasné politiky nestačia na dosiahnutie našich cieľov Parížskej dohody. Na zabezpečenie účinného a trvalého znižovania emisií je potrebná transformácia celého systému.

V rámci konferencie COP27, my – zástupcovia medzinárodného jadrového priemyslu, predkladáme toto spoločné vyhlásenie na podporu kľúčovej úlohy, ktorú musí jadrová energia zohrávať pri pretváraní našej energetickej paradigmy a politík do budúcnosti. V záujme zvýšenia energetickej bezpečnosti a zníženia závislosti od fosílnych palív, zabezpečenia spravodlivého a cenovo dostupného prechodu na bezuhlíkové hospodárstvo a zabezpečenia pracovných miest a hospodárskeho rastu naliehavo žiadame rozhodovacie orgány, aby uznali a podporili potrebu zvýšenia výroby jadrovej energie na celom svete. Pri príprave na budúcnosť zdôrazňujeme význam navrhovania odolných energetických stratégií, ktoré sa sústreďujú na bezpečné nízkouhlíkové zdroje energie schopné zvládnuť vonkajšie šoky a zároveň zachovať blahobyt našich občanov a konkurencieschopnosť priemyslu. Jednota, spoločné záväzky na zastavenie využívania energie ako vojnovej zbrane a dosiahnutie našich klimatických cieľov by mali byť hnacou silou prestavby našich energetických politík.

Jadrová energia je bezpečný, cenovo dostupný a čistý zdroj energie, dostupný 24 hodín denne, s rozsiahlymi prevádzkovými skúsenosťami, ktorý už viac ako pol desaťročia prispieva k dekarbonizácii našich ekonomík a v súčasnosti dodáva viac ako 10 % celosvetovej spotreby elektrickej energie.

Jadrová energia má najnižšie emisie CO2 na kWh počas životného cyklu spomedzi všetkých zdrojov energie (6 g/kWh) a uránu je na svete dostatok a je dobre distribuovaný. Náklady na palivo predstavujú len malú časť nákladov na vyrobenú elektrinu, takže jadrová energia môže umožniť stabilné náklady na elektrinu pre občanov, verejnú správu, priemysel, poľnohospodárstvo a všetky ostatné ľudské činnosti, ktoré sú závislé od elektriny. Okrem toho sa použité palivo môže opätovne použiť a recyklovať, čo je jedinečnou a ďalšou výhodou jadrovej energie. Jadrová energia je zahrnutá aj vo všetkých scenároch čistých nulových emisií, ktoré hodnotí Medzinárodný panel pre zmenu klímy ako technológiu, ktorá prispieva k bezpečnosti dodávok a dekarbonizácii. Jadrová energia za posledných 50 rokov zabránila vzniku približne 74 Gt emisií CO2, čo predstavuje takmer dvojročnú hodnotu celkových globálnych emisií súvisiacich s energetikou.

V súčasnej energetickej kríze a počas globálnej pandémie jadrová energia preukázala svoju schopnosť spoľahlivo a nepretržite vyrábať elektrickú energiu, čím zabezpečuje nepretržitú odolnú prevádzku kritických služieb a udržiava sociálnu stabilitu, napája naše domácnosti, kancelárie, školy, nemocnice a poskytovateľov internetu. Elektrická energia vyrábaná v existujúcej flotile jadrových elektrární je mimoriadne konkurencieschopná a zostáva možnosťou s najnižšími vyrovnanými nákladmi na elektrickú energiu nielen medzi nízkouhlíkovými zdrojmi, ale medzi všetkými zdrojmi energie. Projekty novej výstavby jadrových elektrární sú tiež nákladovo konkurencieschopné a malé modulárne reaktory (SMR), ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú, prinesú ďalšie výhody v podobe nižších počiatočných nákladov a kratších období výstavby. Okrem toho veľké reaktory, SMR a pokročilé modulárne reaktory môžu poskytnúť širokú škálu neelektrických aplikácií, ako je výroba čistého vodíka, tepelná energia pre diaľkové vykurovanie, odsoľovanie, priemyselné teplo, ako aj doplnenie variabilného charakteru technológií obnoviteľných zdrojov.

Keď sa pozeráme do budúcnosti podľa nového vzorca čistej a cenovo dostupnej energie pre každého, odstraňujúcej energetickú chudobu a zabezpečujúcej udržateľný hospodársky rozvoj vo všetkých častiach sveta, musíme jadrovú energiu umiestniť do centra našich stratégií na oživenie hospodárstva. Jadrové technológie, výskum a vývoj a vzdelávacia infraštruktúra vzhľadom na svoje rozmanité sociálne a hospodárske výhody spĺňajú všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov, pretože ponúkajú dostatok čistej energie s nízkou spotrebou zdrojov a vysokou mierou spoľahlivosti.

Náš globálny záväzok zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie si bude vyžadovať dodatočné dispečerské nízkouhlíkové kapacity, aby sme vyvážili naše elektrické siete. Pri zabezpečovaní našich súčasných a budúcich energetických potrieb by sa mali v plnej miere využiť celosvetové odborné znalosti a inovácie v oblasti jadrovej energie. Energetický prechod nie je možný bez zachovania a rozšírenia úlohy jadrovej energie.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti v záujme dosiahnutia dekarbonizovanej a bezpečnej energetickej budúcnosti vyzývame na nasledujúce opatrenia:

  • Investície do novej výstavby jadrových zariadení by sa mali zintenzívniť a urýchliť, aby sa do roku 2030 zvýšil podiel jadrovej energie v energetických sieťach, čo by malo výrazný, okamžitý a dlhodobý vplyv na zníženie emisií CO2. Rôzne finančné rámce, ktoré sú k dispozícii na celom svete (v súkromnom aj verejnom sektore), by sa mali preorientovať tak, aby umožnili väčšie pokrytie jadrových projektov a súvisiacich aplikácií. Úloha jadrovej energie by sa mala posudzovať zo strategického hľadiska, pričom by sa mal plne uznať jej prínos k bezpečnosti dodávok energie, dostupné a stabilné ceny energie a dekarbonizáciu v úzkej spolupráci s ostatnými nízkouhlíkovými technológiami, ako sú vodné, veterné a solárne technológie.
  • Mali by sa urýchliť jadrové inovácie a výskum všetkých reaktorových technológií s cieľom rýchleho nasadenia v celosvetovom meradle, pričom by sa mali v plnej miere využívať aj neelektrické aplikácie, ako je výroba čistého vodíka, priemyselné teplo, diaľkové vykurovanie, odsoľovanie. Keďže naše energetické potreby sa diverzifikujú, mali by sa vytvoriť budúce energetické ekosystémy zahŕňajúce rôzne zdroje, ktoré by odrážali miestne špecifiká a reagovali na ne, a to nákladovo a zdrojovo efektívnym spôsobom. Jadrová energia je čistým zdrojom základného zaťaženia, ktorý dokáže podporiť rozvoj prerušovaných obnoviteľných zdrojov. Mala by sa poskytnúť ďalšia podpora jadrovému výskumu, vývoju a vzdelávaniu s cieľom urýchliť cestu na trh pre nové jadrové koncepcie, ako sú reaktory štvrtej generácie, ako aj pripraviť novú generáciu prevádzkovateľov jadrových zariadení.
  • Ak má čistý vodík v budúcnosti zohrávať významnú úlohu ako nosič energie, bude musieť byť nízkouhlíkový, vyrábaný vo veľkých množstvách za prijateľnú cenu a v blízkosti miesta spotreby. Jadrová energia môže zabezpečiť jedny z najnižších nákladov na čistý vodík (až 2 eurá/kg) vďaka tomu, že je možné regulovať jej výkon. Stratégie čistého vodíka na celom svete by preto mali zahŕňať VŠETKY nízkouhlíkové technológie, nielen obnoviteľné zdroje energie.
  • Jadrové projekty si vyžadujú strategické plánovanie a dlhodobú víziu. Na zabezpečenie maximalizácie prínosov jadrovej energie na každom stupni dodávateľského reťazca je potrebná dobrá spolupráca medzi tvorcami politík, finančnou komunitou, priemyslom a ďalšími zainteresovanými stranami. Rozhodovacie orgány by mali pri navrhovaní energetických stratégií budúcnosti plne uznať environmentálne, sociálne a hospodárske výhody jadrovej energie.

Uvedené body predstavujú podľa nášho názoru udržateľnú a odolnú energetickú stratégiu budúcnosti. Sme pripravení spolupracovať s tvorcami politík, finančnou komunitou a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom realizovať našu víziu a ďalej rozvíjať naše spoločné ciele prechodu na čistú energiu, bezpečnosti dodávok a cenovo dostupnej energie pre každého.

Zdroj: www.nucleareurope.eu

Originál vyhlásenia: Joint statement of the global nuclear industry regarding the critical role of nuclear energy within the current geopolitical context – nucleareurope