Spoločnosti Sellafield Ltd bola uložená pokuta vo výške 380 000 libier za porušenie bezpečnosti týkajúce sa zariadení používaných na spracovanie plutónia. Zranenému pracovníkovi priznali náhrady vo výške viac ako 96 000 libier.

Plutónium a Sellafield: Pracovník sa poranil a kontaminoval

Korunný súd v Carlisle tento týždeň vypočul, ako sa 5. februára 2017 pracovník na jadrovom zariadení v Sellafielde v severozápadnom Anglicku poranil na ruke pri práci v horúcej komore na spracovanie rádioaktívnych materiálov. Výsledkom bolo, že pracovník dostal dávku rovnajúcu sa približne osemnásobku maximálneho zákonného ročného limitu pre expozíciu pracovníkov v jadrovom priemysle.

Vyšetrovanie britského Úradu jadrového dozoru (ONR) zistilo, že pracovník pri čistení sondy poplašného systému dodržiaval systém práce svojho zamestnávateľa. Bola to náročná operácia a kontaminovaná sonda, ktorá skorodovala, prepichla jeho ruku cez ochrannú rukavicu. Napokon mu museli odstrániť časť kože a úraz si vyžiadal 6-mesačnú práceneschopnosť.

Spoločnosť Sellafield Ltd, ktorá je zodpovedná za sanáciu a vyraďovanie lokality Sellafield, si priznala pochybenie podľa právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dostala pokutu vo výške 96 000 libier.

Lokalita Sellafield je vo vlastníctve Nuclear Decommissioning Authority, verejného orgánu zriadeného v roku 2005, aby sa zabezpečilo vyčistenie jadrového dedičstva UK.

Sellafield pozostáva z niekoľkých jadrových zariadení, vrátane nadbytočných zariadení spojených s niekdajšími obrannými činnosťami, a Calder Hall, prvej komerčnej jadrovej elektrárne na svete, ktorú otvárala ešte kráľovná Alžbeta II.