Estónsko pripravuje podklady pre možný začínajúci jadrový program

Estónska vláda si vybrala advokátsku kanceláriu Castletown Law Firm, aby jej poskytla poradenstvo v oblasti práva a legislatívy pre civilný jadrový program. V polovici februára spoločnosť Fermi Energia vybrala jadrový reaktor BWRX-300 spoločnosti GE na potenciálne nasadenie.

0
37
Vizualizácia elektrárne s jadrovým reaktorom BWRX-300 pre Estónsko Zdroj: GE Hitachi Nuclear

Spoločnosť Castletown uviedla, že práca bude zahŕňať porovnávaciu analýzu moderných právnych predpisov v oblasti jadrovej energetiky a právnych predpisov v iných právnych odvetviach. Postupy, ktoré sú v pokročilom štádiu vývoja nových právnych štruktúr, zabezpečia efektívnejšie dodávky moderných jadrových systémov.

Správa z prvej fázy, ktorá bola teraz predložená estónskej vláde, zahŕňa posúdenie existujúcich zákonov a porovnávacie analýzy s cieľom určiť zmeny, ktoré si vyžadujú príslušné estónske právne predpisy.

Po predložení predbežnej správy spoločnosti Castletown, na ktorej sa podieľali aj miestna právnická firma Trinity a poradenská spoločnosť Civitta, začne spoločnosť Castletown pracovať na záverečnej správe pre estónsku vládu. Záverečná správa bude obsahovať aj návrh legislatívnej a regulačnej štruktúry, ktorá umožní bezpečné zavádzanie, vývoj a prevádzku pokročilých jadrových technológií v Estónsku.

Podrobná analýza spoločnosti Castletown zahŕňa analýzy a odporúčania vychádzajúce z osvedčených medzinárodných postupov a uplatnenie ich skúseností a odborných znalostí v iných odvetviach právnych služieb. V priebehu analýz sa pri štruktúrovaní legislatívneho rámca pre pokročilé jadrové technológie využili prístupy a požiadavky Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

BWRX-300 pre Estónsko

Koncepcia BWRX-300, ktorú vybrala spoločnosť Fermi Energia, je malý jadrový reakto, založený na koncepcii vriaceho vodného reaktora. Projektovaný výkon reaktora je 300 MWe a elektráreň obsahuje pasívne bezpečnostné prvky. Tie garantujú bezpečnosť elektrárne aj v prípade výpadku elektrickej energie.

Reaktor vychádza z koncepcie ESBWR, ktorej konštrukcia zahŕňala oveľa menej čerpadiel. Výhodami reaktora BWRX-300 sú malá zastavaná plocha, využitie prirodzenej cirkulácie a jednoduchosť modelu.

Vďaka jednoduchosti a veľkosti reaktora je jeho výstavba relatívne rýchla. V súčasnosti sa v rámci projektu počíta s dobou výstavby od 24 do 36 mesiacov. Reaktory BWRX-300 by mohli zásobovať krajiny Baltského mora elektrickou energiou už začiatkom roka 2030.

V roku 2021 Estónsko vyrábalo takmer 60 % elektrickej energie z uhoľných elektrární a ďalších 7 % zabezpečovalo spaľovanie zemného plynu. Okrem čisto fosílnych zdrojov využíva Estónsko aj obnoviteľné zdroje energie. Spaľovanie biopalív dodávalo do siete 31 % a menej ako 2 % zabezpečovali zvyšné obnoviteľné zdroje a vodná energia.