MAAE chváli nakladanie Slovenska s rádioaktívnym odpadom, čaká však pokrok v oblasti hlbinného úložiska

Slovensko sa zaviazalo k bezpečnému nakladaniu s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným palivom, malo by však zlepšiť svoje prípravy na hĺbkové geologické uloženie, uviedol tím expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

0
78
Montáž reaktora EMO 3
Montáž reaktora na treťom bloku v Mochovciach. Foto: Slovenské elektrárne

Tím pochválil Slovensko za aktivity vyraďovania, ale vyzval vládu, aby rozhodla o ďalších prácach na geologickom ukladaní. Uviedol, že vláda by mala do výberu miesta geologického úložiska „proaktívne zapojiť“ zainteresované strany vrátane verejnosti. Potrebné je tiež zaviesť postupy na aktualizáciu národného programu nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom.

Tím integrovanej kontrolnej služby pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom, vyraďovanie a sanáciu (Artemis) ukončil 22. februára 10-dňovú misiu na Slovensku. Misia sa uskutočnila na žiadosť vlády a hostiteľom bol Slovenský národný jadrový fond.

Tím zvážil zistenia z misie integrovanej regulačnej kontrolnej služby (IRRS) zo septembra 2022, ktorá hodnotila celkový jadrový regulačný rámec krajiny. Obe misie spoločne hodnotia právny a vládny rámec Slovenska, dozornú infraštruktúru a opatrenia v oblasti jadrovej bezpečnosti, radiačnej ochrany, bezpečnosti dopravy, vyraďovania, ako aj nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným palivom.

Rádioaktívny odpad a vyhorené palivo na Slovensku pochádzajú predovšetkým zo štyroch tlakovodných reaktorov jadrových elektrární, dvoch v Mochovciach a dvoch v Bohuniciach – ktoré spolu vyrábajú viac ako polovicu elektriny v krajine.

Slovensko tiež začalo spúšťať tretí reaktorový blok v Mochovciach. Prevádzka tohto bloku by mohla zvýšiť podiel jadrovej energie na výrobe elektriny v krajine na 65 %, čím by sa Slovensko dostalo na druhé miesto za Francúzsko so 69 %.

Na Slovensku spravuje rádioaktívny odpad a vyhorené palivo Slovenská jadrová a vyraďovacia spoločnosť Javys. Vyhorené palivo sa skladuje niekoľko rokov v bazénoch reaktorov v areáloch jadrových elektrární, následne sa prepraví do medziskladu vyhoreného paliva v Bohuniciach.

Slovensko nakladá aj s vyhoreným palivom, ktoré vzniklo z minulej prevádzky troch jadrových reaktorov, ako aj s rádioaktívnym odpadom zo súčasného vyraďovania v lokalite Bohunice. Veľmi nízkoaktívny odpad a nízkoaktívny odpad sa ukladajú v pripovrchovom úložisku v Mochovciach.

Slovensko plánuje vybudovať geologické úložisko vyhoreného paliva a rádioaktívneho odpadu, ktoré nie je vhodné na uloženie do pripovrchového úložiska.