Európska komisia potvrdzuje plány pre jadrový delegovaný akt

0
211

Po intenzívnych politických rokovaniach, ktoré prebehli minulý týždeň v Bruseli, podporených listom francúzskeho prezidenta a premiérov šiestich členských štátov EÚ (Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovinska), ako aj po vyjadrení obáv jadrového sektoru a občianskej spoločnosti z možných ďalekosiahlych dopadov nezačlenenia jadrovej energetiky do taxonomického rámca, Európska komisia včera zverejnila revidované delegované akty (DA) o taxonómii spolu s Oznámením, ktoré načrtáva budúci vývoj okolo jadrovej energie.

Predložený delegovaný zákon sa vzťahuje iba na niektoré technológie, pričom iné, napr. plyn, sú zo zoznamu vyňaté. V zmysle Oznámenia, a na základe výsledku posúdenia záverečnej správy Spoločného výskumného centra k súladu jadrovej energetiky s environmentálnymi kritériami stanovenými taxonómiou zo strany dvoch nezávislých expertných skupín, Európska komisia vydá dodatočný delegovaný akt, ktorý bude zahŕňať jadrovú energiu. Názory dvoch expertných skupín by mali byť k dispozícii v júni, takže jedinou otázkou zostáva časový rámec, kedy Komisia dodatočný DA skutočne navrhne.

Výňatok z Oznámenia týkajúci sa jadrovej energetiky:

III. ĎALŠIE KROKY PRI ROZVOJI TAXONÓMIE EÚ
V súlade s právnym rámcom a našimi minulými záväzkami Komisia prijme doplňujúci delegovaný akt nariadenia EÚ o taxonómii vzťahujúci sa na činnosti, ktoré ešte nie sú zahrnuté v delegovanom akte o taxonómii EÚ v oblasti klímy, ako je poľnohospodárstvo, niektoré energetické odvetvia a niektoré výrobné činnosti.

Tento doplnkový delegovaný akt sa bude vzťahovať na jadrovú energiu, ktorá je predmetom prebiehajúceho procesu špecifického skúmania podľa Nariadenia o taxonómii EÚ. Tento proces je založený na nezávislej a vedeckej technickej správe uverejnenej v marci 2021 Spoločným výskumným centrom (JRC), vedeckým a vedomostným centrom Európskej komisie. Preskúmanie tejto správy prebieha v dvoch skupinách odborníkov – v skupine odborníkov Euratomu podľa článku 31 a Vedeckom výbore pre zdravie a životné prostredie a vznikajúce riziká (SCHEER), aby sa dokončilo vedecké hodnotenie a bude finalizované v júni 2021.

Pozn.: Delegovaný akt je právne záväzný nelegislatívny nástroj, ktorý smie prijať Európska komisia na základe splnomocnenia (delegovania) zákonodarcom (Rada EÚ alebo Európsky parlament) v niektorom z riadnych legislatívnych aktov (smernica, nariadenie). Cieľom je bližšie špecifikovať technické detaily otázok upravených v legislatívnom akte, a to v rozsahu a spôsobom predvídanom v tomto akte.

V poznámke 12 v záhlaví Oznámenia sa explicitne uvádza: „Analýzy neodhalili žiadne vedecky podložené dôkazy o tom, že jadrová energia škodí zdraviu človeka alebo životnému prostrediu viac ako iné technológie na výrobu elektriny, ktoré sú už zahrnuté v Taxonómii ako činnosti na podporu zmierňovania klimatickej zmeny.“

Plány Komisie zaregistroval aj FORATOM, bruselská asociácia jadrovej energetiky v Európe, v ktorej má zastúpenie aj Slovensko a ihneď k tomu vydal tlačovú správu.

Sme samozrejme radi, že konečne máme jasno v tom, čo bude Komisia robiť s výsledkami správy JRC. Ukazuje sa, že Komisia je ochotná uznať, že ak má byť dôveryhodná a úspešná, musí byť jej taxonómia založená na vedeckých poznatkoch.

– Yves Desbazeille
generálny riaditeľ FORATOM