Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA, MAAE) vypracúva usmernenia na meranie a určenie prijateľných úrovní prirodzenej rádioaktivity v potravinách s cieľom zlepšiť bezpečnosť potravín. Na stretnutí vo Viedni minulý mesiac experti zistili, že normy a usmernenia sa doteraz zameriavali na úrovne umelého žiarenia, zatiaľ čo menej pozornosti sa venovalo prirodzenému žiareniu.

Posúdenie pohybu a hromadenia prírodných rádionuklidov v životnom prostredí a v potravinovom reťazci je dôležité, pretože najväčšia časť radiačnej dávky väčšiny ľudí pochádza z prírodných zdrojov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vytvorila rámec, vrátane navrhovaných úrovní, na riadenie prirodzených a umelých rádionuklidov v pitnej vode.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN (FAO) a WHO Codex Alimentarius Commission spoločne vydali usmernenia pre rádionuklidy v potravinách, ktoré boli kontaminované po jadrovej alebo rádiologickej núdzovej situácii. MAAE uviedla, že sa teraz bude usilovať o vypracovanie zásad harmonizovaného usmernenia o prirodzenej rádioaktivite v potravinách v núdzových situáciách, ktoré sa budú snažiť integrovať usmernenie s tým, ktoré už existuje pre umelé rádionuklidy.

Všetky potraviny obsahujú prírodné rádionuklidy, ktoré sa prenášajú z pôdy na plodiny na pevnine a z vody na ryby v riekach, jazerách a v mori. Úrovne prírodných rádionuklidov v potravinách a pitnej vode sú vo všeobecnosti veľmi nízke a bezpečné pre ľudskú spotrebu. Môžu sa však značne líšiť v závislosti od miestnej geológie, klímy a poľnohospodárskej praxe.

Podrobnosti sú k dispozícii on-line.