Jadro bude ako zelený zdroj súčasťou európskej taxonómie

0
72

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa rozhodli nasledovať vedu a podporiť legislatívu, ktorá zahŕňa jadrovú energiu do taxonómie trvalo udržateľných financií EÚ pre zelené investície. Z celkového počtu 639 poslancov EP 328 hlasovalo proti návrhu na vylúčenie jadrovej energie a plynu z taxonómie, 278 hlasovalo za vylúčenie a 33 poslancov sa hlasovania zdržalo.

„Tento výsledok je v skutočnosti ešte lepší ako naše najpozitívnejšie očakávania založené na výpočtoch pred hlasovaním. Najmä vzhľadom na veľmi agresívnu dezinformačnú kampaň, ktorú oponenti viedli posledných 10 dní a až do poslednej minúty,“ cituje NucNet zdroj z jadrového priemyslu.

Politici potvrdili názory expertov

Táto legislatíva znamená, že za konkrétnych podmienok bude jadrová energia označená za „zelený“ zdroj energie, ktorý by mohol prispieť k prechodu Európy ku klimatickej neutralite.

Taxonómia sa stala súčasťou európskej legislatívy v júli 2020, no dôležité detaily zákonodarcovia ponechali na vyriešenie cez doplnkové delegované akty. Ide o sekundárnu legislatívu určenú na doriešenie technických otázok, ktoré nepodliehajú rovnakému stupňu ministerského a parlamentného dohľadu.

Bruselská skupina podporujúca jadrový priemysel nucleareurope vo vyhlásení po oznámení výsledku uviedla, že veda jasne tvrdí, že jadrová energia je udržateľná a nevyhnutná v boji proti klimatickým zmenám. „Je fantastické vidieť, že väčšina v Európskom parlamente sa rozhodla vypočuť si odborníkov a urobiť správne rozhodnutie,“ povedal Yves Desbazeille, generálny riaditeľ nucleareurope.

Máme menej než 30 rokov na to, aby sme udržateľným spôsobom dekarbonizovali našu ekonomiku. Tým, že títo poslanci Europarlamentu počúvali vedecké poznatky, posilnili šance EÚ na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa.

– Yves Desbazeille, generálny riaditeľ nucleareurope

Komisárka pre finančné služby Mairead McGuinnessová poslancom EP pred rozpravou v pléne a hlasovaním o taxonómii povedala, že ide o moment pravdy. Delegovaný akt podľa nej uprednostňuje investície do obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti. „Vzhľadom na naliehavosť odklonenia sa od ruských fosílnych palív musíme so znovunadobudnutým pocitom naliehavosti tieto investície zvýšiť,“ uviedla.

Otázka jadrovej energie podľa McGuinnessovej mnohých názorovo rozdeľuje, má svojich priaznivcov aj odporcov. „Nízkouhlíkové jadro je súčasťou nášho meniaceho sa energetického mixu, preto je v prechodnej kategórii taxonómie.“

Prísne podmienky pre jadrovú energiu

Podľa nových pravidiel sa jadro môže odteraz považovať za vyhovujúce taxonómii, pokiaľ spĺňa niekoľko prísnych podmienok. Napríklad:

  • členský štát, v ktorom sa projekt nachádza, musí mať funkčné zariadenia na konečné uloženie rádioaktívneho odpadu veľmi nízkej, nízkej a strednej úrovne,
  • členský štát musí mať zavedené plány na prevádzkové úložisko vysokoaktívneho odpadu,
  • od roku 2025 musia existujúce a nové projekty výstavby používať palivo odolné voči nehodám, ktoré bolo certifikované a schválené národným regulačným orgánom.

Otvorené dvere pre investície

Poradný vedecký orgán Európskej komisie – Spoločné výskumné centrum – dospelo v roku 2021 k záveru, že jadrová energia je rovnako udržateľná ako iné technológie na výrobu energie, ktoré sa už považujú za kompatibilné s taxonómiou, vrátane obnoviteľných zdrojov.

Záujem o jadrovú energiu rastie na celom svete vrátane EÚ. Jadrová energia je „hlavnou pákou“ na dekarbonizáciu európskeho hospodárstva a európsky jadrový priemysel má v príprave množstvo projektov, ktoré si budú vyžadovať značné súkromné ​​investície do rozšírenia existujúcej jadrovej flotily, do projektov novej výstavby vrátane veľkých reaktorov a malých modulárnych reaktorov (SMR) a vývoj nových európskych technológií, akými sú pokročilé reaktory.

Podľa nucleareurope toto rozhodnutie posilňuje bezpečnosť aj v dodávkach energie. „Jadrová energia, keďže nie je závislá od počasia, máme ju k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Vzhľadom na to, že dnešné rozhodnutie podporí ďalší rozvoj jadra v EÚ, posilní sa tým aj bezpečnosť energetických dodávok,“ uviedla skupina.