Je to oficiálne! Európska komisia spúšťa priemyselnú alianciu pre malé modulárne reaktory

0
54
Bude jadrová energia súčasťou európskej taxonómie?
Má jadrová energia v rámci Európy svoje pevné miesto?

Európska komisia (EK) oficiálne spustila Európsku priemyselnú alianciu pre malé modulárne reaktory (SMR). Zároveň odporučila ďalšie zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2040 s konečným cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Iniciatívu vzniknutej aliancie najnovšie mapuje aj nová webstránka.

Komisia vo vyhlásení uvádza, že na základe vykonaného hodnotenia vplyvov odporúča do roku 2040 zníženie čistých emisií o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Očakáva sa, že legislatívny návrh Komisia predloží po najbližších voľbách v júni 2024.

EK podľa vlastných stanovísk uznáva potenciálny príspevok malých modulárnych reaktorov (SMR – small modular reactors) pri dosiahnutí cieľov európskych krajín v oblasti zelenej energie a klímy. Cieľom zriadenia priemyselnej aliancie SMR je zlepšiť konkurencieschopnosť priemyslu a zabezpečiť silný dodávateľský reťazec EÚ a kvalifikovanú pracovnú silu.

Podľa EK má európsky energetický sektor dosiahnuť úplnú dekarbonizáciu krátko po roku 2040, založenú na všetkých nulových a nízkouhlíkových energetických riešeniach vrátane obnoviteľných zdrojov, jadrovej energie, energetickej efektívnosti, zachytávania a ukladania uhlíka, odstraňovania uhlíka, geotermálnej a vodnej energie.

„Dôležitým prínosom v úsilí o dekarbonizáciu je nižšia závislosť od fosílnych palív a to vďaka 80-percentnému poklesu ich spotreby energie od roku 2021 do roku 2040,“ uviedla EK. „Politický rámec po roku 2030 bude príležitosťou ďalej rozvíjať tieto politiky a doplniť ich sociálnymi a priemyselnými politikami, aby sa zabezpečil hladký prechod od fosílnych palív.“

Ako sa tvorila európska priemyselná aliancia SMR

Yves Desbazeille, generálny riaditeľ združenia nucleareurope, privítal vytvorenie priemyselnej aliancie SMR a povedal, že európsky jadrový priemysel je už desaťročia na čele inovácií a hľadania efektívnejších riešení.

Podľa neho existujú výzvy, ktoré je potrebné riešiť, aby sa zabezpečilo hladké nasadenie SMR a iniciatíva Komisie môže pomôcť tieto výzvy prekonať. „Nasadenie SMR prinesie Európe významné výhody vrátane väčšej energetickej suverenity, nižších emisií CO2, nových pracovných miest a hospodárskeho rastu,“ povedal Desbazeille.

Priemyselná aliancia SMR, ktorá spojí priemysel, tvorcov politík, regulátorov a verejnosť, sa zameria na urýchlenie zavádzania technológií SMR začiatkom 30. rokov 20. storočia.

Už v júni 2021 Komisia zorganizovala prvý workshop o technológii malých modulárnych reaktorov v reakcii na výzvy jadrového priemyslu pod vedením organizácie nucleareurope. Výsledkom podujatia bol návrh na vytvorenie európskeho partnerstva SMR, do ktorého majú byť zapojené zástupcovia priemyslu, výskumné organizácie, potenciálni klienti, verejné služby, členské štáty a európski tvorcovia politík a regulačné orgány. Cieľom je vytvorenie podmienok pre prvé európske SMR, aby mohli začať fungovať začiatkom budúceho desaťročia.

V rámci návrhu partnerstva bolo vytvorených päť pracovných skupín zameraných na aspekty súvisiace s nasadením malých modulárnych reaktorov: potenciálny trh pre SMR, otázky licencií, financovanie, prispôsobenie dodávateľského reťazca, výskum a vývoj. Vlani v novembri potom Komisia na konferencii v Bratislave navrhla vytvorenie priemyselnej aliancie.

Akčný plán ráta s expertízou Euratomu

Akčný plán EK podľa nucleareurope určí zoznam technicky vyspelých a komerčne životaschopných SMR, ktoré by mohli byť podporované v rámci priemyselnej aliancie, ako aj potenciálne medzery v európskom dodávateľskom reťazci pre SMR, vrátane palív a surovín. V pláne by sa mali určiť aj investičné prekážky, možnosti financovania na podporu rozvoja aliancie, pričom budúce potreby výskumu a existujúce nedostatky v zručnostiach sa majú riešiť v rámci programu výskumu a odbornej prípravy Euratomu (Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu) a na vnútroštátnej úrovni.

Yves Desbazeille ďalej uviedol, že priemyselná aliancia by tiež zabezpečila spoluprácu v otázkach udeľovania licencií medzi regulačnými orgánmi členských štátov EÚ. Očakáva sa, že Komisia čoskoro otvorí výzvu pre členov, aby sa pripojili k aliancii SMR. 

V decembri 2023 bola jadrová energia pridaná na zoznam „strategických“ technológií EÚ ako súčasť návrhu zákona o odvetví s nulovou čistou sieťou, čo znamená, že by jej prospeli lepšie investičné podmienky a zjednodušené postupy udeľovania licencií. Jadrová energia, vrátane SMR, dospela k predbežnej dohode ohlásenej 6. februára a očakáva sa, že bude prijatá koncom tohto roka.

EÚ sa cieli na klimatickú neutralitu do roku 2050

Witold Strzelecki, riaditeľ pre udržateľnosť v bruselskej poradenskej spoločnosti Kreab, pre NucNet povedal, že návrh EK stanoviť cieľ zníženia emisií o 90 % do roku 2040 ponúka „realistickejšiu víziu“ dekarbonizovaného energetického systému EÚ.

„Uznáva dôležitú úlohu všetkých nízkouhlíkových energetických riešení pre energetickú transformáciu EÚ, čo potvrdzuje aj oficiálne spustenie jadrovej aliancie SMR,“ povedal Strzelecki.