Zomrel Ing. Branislav Hatala, PhD.

0
984

Branislav Hatala sa narodil v roku 1972 v Ružomberku. Titul inžinier získal na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave (1995). Vedeckú hodnosť PhD. získal v odbore Jadrová energetika na Katedre jadrovej fyziky a techniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (2008). Od roku 1995 pracoval vo VUJE, a. s., v oblasti analýz bezpečnosti, licenčných analýz, jadrovej bezpečnosti blokov VVER-440 SE, a .s., termohydraulických analýz procesov v JE a teórie termomechanického správania sa jadrového paliva v priebehu jeho vyhorievania. V roku 2004 získal Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii Významné výsledky mladých zamestnancov výskumu a vývoja do 35 rokov za vývoj metodiky bezpečnostných analýz pre licencovanie paliva VVER-440, a podiel na dosiahnutí vysokej úrovne výpočtových analýz pre JE. Pod jeho vedením bol roku 2017 v kategórii „Vedecko-technický tím roka“ ocenený tím pracovníkov VUJE, a.s., Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie. V ostatnom období bol aktívne zapojený do projektov nových koncepcií a pokročilých jadrových technológií. Bol reprezentantom Slovenska v „V4G4 Centre of Excellence“ a „Generation IV International Forum“. Od roku 2018 bol riaditeľom divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja vo VUJE, a.s.

Česť jeho pamiatke.

 

Zomrieť v 51 rokoch a v plnom pracovnom nasadení sa bohužiaľ stáva. Braňa som mal rád. Bol to môj priateľ, tvrdohlavý doktorand i múdry kolega. Veľa vedel a nabral si na seba obrovské množstvo práce, povinností a zodpovednosti. Ako buldozér so širokou radlicou… Bol jeden z „jadrových frajerov“ uznávaných doma i v zahraničí. A frajerina – to je drina. Vedieť, doučiť sa i podrobnosti, byť vzorom, nepovyšovať sa, dodržať slovo a stáť si za ním. Je to ťažké a spaľujúce. Asi „spustil radlicu príliš hlboko“ a srdce nevydržalo. Už sa nič nedá vrátiť späť. Napadá ma Werichova myšlienka: Všetko je konečné. To vraví rozum, aj keď cit mu do toho často a rád kecá.

Odpočívaj v pokoji!

Vladimír Slugeň

Predseda SNUS