Hoci sa vo Fukušime dosiahol významný pokrok stabilizovaním situácie na elektrárni, naďalej je riadenie kontaminovanej vody rozhodujúce pre úspech vyraďovania Daiči z prevádzky. Uviedla to revízna misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Revízny tím naliehal na japonskú vládu, aby bez otáľania rozhodla o likvidácii spracovanej vody obsahujúcej trícium a ostatné zvyškové rádionuklidy z elektrárne, ktorá bola odstavená po zemetrasení a cunami v marci 2011.

Upravená voda sa hromadí v nádržiach na mieste a očakáva sa, že dosiahne súčasnú plánovanú kapacitu nádrží v priebehu troch až štyroch rokov. Voda môže vyžadovať ďalšiu úpravu na zníženie koncentrácie rádionuklidov na povolené úrovne predtým, ako môže byť implementovaná ktorákoľvek z piatich metód jej zneškodňovania, ktoré zvažuje vláda. Tieto metódy sú: vstrekovanie do zeme, riadené vypúšťanie do mora, vypúšťanie vo forme pary, vypúšťanie vo forme vodíka a stuhnutie (solidifikácia) vody pre uloženie pod zem.

Od predchádzajúcej misie v roku 2015 boli zaznamenané mnohé zlepšenia, hoci vodné hospodárstvo zostáva rozhodujúce pre vyradenie z prevádzky.

Spoločnosť Tepco dokončila výstavbu 1,5 km dlhej mrazenej podzemnej steny určenej na zablokovanie vstupu podzemných vôd do budov reaktora. Projekt zahŕňal 1568 rúr umiestnených 30 metrov do zeme okolo štyroch budov reaktora, v ktorých cirkuluje kvapalina pri -30°C a zmrazí pôdu okolo nich.

Podzemná voda vstupujúca do budov reaktora prichádza do kontaktu s roztaveným jadrovým palivom a inými nečistotami z havárie v roku 2011, čo má za následok zvýšenie množstva kontaminovanej vody.

Zistenia sú obsiahnuté v záverečnej správe tímu MAAE, ktorý preskúmal úsilie Japonska naplánovať a vykonať vyradenie Fukušima-Daiiči z prevádzky. Správa je založená na zisteniach uskutočnených počas návštevy v dňoch 5. až 13. novembra 2018 v Tokiu a na Fukušima-Daiiči.

Správa obsahuje ďalšie podrobnosti a zahŕňa aj predbežnú súhrnnú správu uverejnenú na konci misie. Obe obsahujú rovnaké poradné body týkajúce sa tém vrátane dlhodobého manažmentu rádioaktívneho odpadu, opatrení proti kontaminovanej vode, odstraňovanie vyhoreného jadrového paliva a rozpadnutého paliva a verejnej komunikácie.