Európska únia sa snaží reagovať na hospodársky pokles v Európe, ktorý je zvýraznený zastavením ekonomiky takmer na dva mesiace kvôli koronavírusu. Riešením aktuálnych hospodárskych problémov má byť naliatie peňazí do hospodárstva, pričom táto stimulácia má byť v súlade s predstavami z Plánu obnovy pre Európu (Recovery Plan for Europe).

Keďže v EÚ vznikla objednávka na „zelený reštart“, ku ktorej svoj podpis pripojil aj minister životného prostredia SR Ján Budaj, bol tento plán obnovy naviazaný na Európsku zelenú dohodu. Z pohľadu energetiky je v pláne vyzdvihnutá najmä podpora pre obnoviteľné zdroje energie (vietor, slnko, vodík), energetickú efektívnosť (predovšetkým renovácia budov) a iné transformačné opatrenia (napr. zvýšenie podpory pre spravodlivú transformáciu, čo je v skutočnosti odklon od využívania uhlia).

FORATOM svojou reakciou v podobne otvoreného listu poukazuje na fakt, že jadro zostalo úplne mimo všetkých plánov a je systematicky ignorované, neráta sa so žiadnou podporou či aspoň s uznaním významu tohto sektora pre európsku ekonomiku, energetiku, klimatickú politiku.

Otvorený list európskej jadrovej energetiky:
Európska jadrová energetika je pripravená zohrať dôležitú úlohu pri podpore európskeho aj štátneho oživenia čistej ekonomiky

[Pre rozhodujúce subjekty EÚ: predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podpredseda EK Valdis Dombrovskis, podpredseda EK Frans Timmermans, komisárka pre energetiku Kadri Simsonová, komisár pre vnútorný trh Thierry Breton, predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, predseda Európskej rady Charles Michel]

V týchto dňoch EÚ aj svet čelia bezprecedentnej zdravotnej aj hospodárskej kríze a reakcia na pandémiu COVID-19 je oprávnene bezprostrednou prioritou pre každého. Energetický sektor v celej EÚ, s jadrovou energetikou ako základom, hrá naďalej dôležitú rolu v tomto úsilí – spoľahlivo poskytujeme potrebnú dodávku elektriny, zatiaľ čo zaisťujeme bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov, verejnosti a životného prostredia.

Až 26 % elektriny vyrobenej v EÚ pochádza z jadrovej energie a jadro zostáva najväčším zdrojom nízkouhlíkovej elektriny. Avšak polovica európskeho energetického mixu je stále založená na historických technológiách fosílnych paliv emitujúcich CO2 a tieto je potrebné nahradiť nízkouhlíkovými zdrojmi, keďže EÚ prechádza na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku do roku 2050. Zároveň bude potrebný ďalší elektrický výkon na pokrytie narastajúceho dopytu po elektrine.

Investičná výzva je obrovská a strategická vízia Európskej komisie (A Clean Planet for All = Čistá planéta pre všetkých) vyslovene uznáva, že v roku 2050 bude jadro spolu s obnoviteľnými zdrojmi chrbtovou kosťou bezuhlíkovej energetiky EÚ. Dnes používané jadrové technológie spolu s ďalšími inováciami v jadrových technológiách, výskume a vývoji (napr. pri pokročilých a malých modulárnych reaktoroch) spolu predstavujú dokonalé doplnenie obnoviteľných zdrojov, aby bolo možné dodávať nízkouhlíkovú elektrinu – 24 hodín denne a 365 dní v roku. Jadro tiež môže byť významným prispievateľom k diaľkovému vykurovaniu a k nízkouhlíkovej produkcii vodíka. Okrem toho zohráva nezastupiteľnú úlohu v medicíne – uplatňuje sa od diagnostiky a terapie, až po zisťovanie a liečbu rakoviny; jadrové technológie podporujú Európsky plán boja proti rakovine.

Členské štáty jasne hovoria, že na dosiahnutie svojich klimatických cieľov bude základom technologicky neutrálny prístup. Pre niektorých by bolo každé riešenie, ktoré vylučuje jadrovú energetiku, drahšie, menej efektívne pri znižovaní emisií uhlíka a väčšmi by ohrozilo bezpečnosť dodávok a odolnosť systému. Európske, energeticky náročné priemyselné odvetvia sa spoliehajú na stabilné, bezpečné a cenovo dostupné dodávky, aby zostali celosvetovo konkurencieschopné a jadrová energia je kľúčovým faktorom, ktorý im to umožňuje.

Naprieč celou EÚ sa myšlienky upierajú na oživenie ekonomiky a na potrebu prestavať ekonomiku po koronavíruse, ale záväzok riešiť klimatickú zmenu sa nezmenšil a bude viesť a formovať snahy o obnovu. Energetika bude preto aj naďalej zohrávať kľúčovú rolu.

Európska jadrová energetika je pripravená a schopná zohrať svoju úlohu, čím  podporí čisté a zelené oživenie ekonomiky na národnej aj EÚ úrovni prostredníctvom kontinuálneho zabezpečovania:

  • rastu, pracovných príležitostí (momentálne jadrová energetika poskytuje 1,1 milióna priamych, či nepriamych pracovných pozícií) a tvorby bohatstva na úrovni EÚ, národnej a regionálnej;
  • výskumu a inovácií;
  • potenciálu zvýšenia vývozu (exportu);
  • a pokroku v smerovaní k čistej nulovej ekonomike a súčasného dodržiavania prísnych environmentálnych predpisov, vrátane tých, ktoré sa týkajú jadrového odpadu.

Odvetvie jadrovej energetiky je už teraz dôležitým priemyselným odvetvím v EÚ a má silné postavenie v celom jadrovom životnom cykle. V súčasnosti je v EÚ silnejúce povedomie o dôležitosti zachovania a posilnenia priemyselných hodnotových reťazcov a zníženia prílišnej závislosti od tretích krajín. Preto musí by jadrové odvetvie súčasťou novej súdržnej priemyselnej stratégie EÚ.

Čo potrebuje jadrová energetika, aby mohla poskytnúť svoj vklad?

Konzistentnosť pri príprave a implementácii politík, vysielanie jasných signálov, ktoré prospievajú investovaniu a umožňujú dodanie požadovaných nových, nízkouhlíkových jadrových elektrární (veľké a malé modulárne reaktory), ako aj zachovanie súčasného portfólia elektrární a umožnenie dlhodobej prevádzky tam, kde je to vhodné.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe vedeckých poznatkov, ktoré vedie k rýchlemu vyriešeniu situácie ohľadom pozície jadrovej energetiky v rámci taxonómie EÚ. Skupina technických expertov (Technical Expert Group – TEG) odporučila ďalšiu analýzu požadovanú kvalifikovanými expertmi s príslušnými vedeckými a technickými vedomosťami. Toto sa musí zrealizovať v roku 2020, aby sa neodkladali dôležité investície.

Na záver možno povedať, že energetika, s jadrovou energetikou vo svojom srdci, aj naďalej zohráva kľúčovú úlohu pri zásobovaní EÚ energiou, pri dodávkach základných nízkouhlíkových služieb domácnostiam a podnikom bezpečným, konkurencieschopným a spoľahlivým spôsobom, a udržiava ekonomiku v chode. Sme takisto pripravení prevziať vedúcu úlohu v zotavovaní ekonomiky, pomáhať pri budovaní čistejšej a odolnejšej ekonomiky budúcnosti, o ktorú sa všetci usilujeme.

SIGNATÁRI:

Spoločnosti:

Jadrové združenia: