Plánované podujatia SNUS na rok 2020

Prinášame vám prehľad podujatí Slovenskej nukleárnej spoločnosti za tento rok.

0
127
Valné zhromaždenie SNUS 2019.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie, 15. 5. 2020, účelové zariadenie NR SR, Častá – Papiernička. Z dôvodu COVID-19 preložené na 25.11.2020, napokon elektronické cez platformu Teams, vladimir.slugen@stuba.sk, Blazena.Bajakova@vuje.sk

Valné zhromaždenie vyhodnocuje činnosť spoločnosti v uplynulom roku a zvolí zástupcov do výboru SNUS na ďalšie volebné obdobie. Z dôvodu pandémie a z nej vyplývajúcich obmedzení volebné obdobie navrhujeme predĺžiť výnimočne o jeden rok a nové voľby výboru uskutočniť až na jar 2021 na štandardnom Valnom zhromaždení.

Odborná konferencia WIN SNUS 2020

Odborná konferencia Žien v jadre (WIN) preložená na 26. 11. 2020, účelové zariadenie NR SR, Častá – Papiernička, mariana.mancikova@seas.sk

Konferencia v roku 2020 zrušená a preložená na rok 2021 v nadväznosti na VZSNUS 2021.

Konferencia je platformou na informovanie členov SNUS i odbornej verejnosti o  a dosiahnutých výsledkov WIN v oblasti mierového využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia.

Odborné semináre

Organizácia odborných seminárov, priebežne v roku 2020 v obmedzenej forme podľa možností v čase pandémie, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB), FMFI UK, karol.holy@fmph.uniba.sk

Odborné semináre pre študentov a odbornú verejnosť z oblasti časticovej fyziky, využívania ionizačného žiarenia a radiačnej ochrany, najnovších výsledkoch jadrového výskumu….

Prednášky

Osvetová činnosť, priebežne v roku 2020, informačné centrá JE Bohunice, JE Mochovce, robert.holy@seas.sk

Cieľom prednášok je osvetová činnosť a zabezpečenie informovanosti starostov a obyvateľov obcí v regiónoch s jadrovými elektrárňami.

Stretnutia členov Mladej generácie ČNS a SNUS

Odborné stretnutie, jar, jeseň 2020, ČR, SR, hrncir.tomas@javys.sk

Cieľom stretnutí je výmena odborných skúseností a informácií z činnosti sekcií mladej generácie českej a slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Propagačná a edičná činnosť SNUS

Publikačná činnosť: štúdie, analýzy, vyhlásenia, glosy s informáciami z oblasti mierového využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia a z činnosti Slovenskej nukleárnej spoločnosti – prednostne na www.nuclear.sk a facebooku, robert.hinca@stuba.sk, branislav.stribrnsky@stuba.sk

Správy z NucNet: juraj.klepac@gmail.com,

Edícia knihy – V. Slugeň: Úvodom k jadru

Informačný stan SNUS na festivale Pohoda 2020

Propagačná a osvetová činnosť, júl 2020, Trenčín, hrncir.tomas@javys.sk

Poskytovanie informácií o výskyte ionizujúceho žiarenia v živote každého človeka a prezentácia rôznych oblastí mierového využívanie jadrovej energie (postery, informačné panely, letáky) v informačnom stane na festivale POHODA 2020.

Festival POHODA bol v roku 2020 zrušený.