Rada EÚ 4. októbra prijala závery o prípravách EÚ na zasadnutie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) v Santiagu de Chile, ktoré sa bude konať od 2. do 13. decembra 2019. Podľa Rady je teraz ešte dôležitejšie usilovne pracovať a na konferencii COP25 dospieť ku konkrétnym výsledkom, keďže Summit OSN o zmene klímy pomohol priblížiť problematiku zmeny klímy do pozornosti politikov a širokej verejnosti.

Medzi priority EÚ pre nadchádzajúce rokovania v Santiagu patrí dokončenie vykonávacích usmernení pre mechanizmus dobrovoľnej spolupráce podľa Parížskej dohody (článok 6).

Rada vyjadruje hlboké znepokojenie nad zvyšujúcim sa vplyvom klimatických zmien na zhoršovanie globálnej biodiverzity a svetových vodných zdrojov a ekosystémov, ako aj nad správami OSN, ktoré potvrdzujú, že národné príspevky stanovené stranami a súčasné trajektórie emisií skleníkových plynov (GHG) sú ďaleko za tým, čo je potrebné na dosiahnutie dlhodobých cieľov Parížskej dohody. Uznáva hlasné volanie spoločnosti a občanov, najmä mládeže, na posilnenie činnosti a ambícií.

Rada opätovne zdôrazňuje význam zintenzívnenia globálnych opatrení v oblasti zmeny klímy. Zdôrazňuje sa v ňom, že EÚ naďalej úspešne oddeľuje svoj hospodársky rast od svojich emisií – od roku 1990 do roku 2017 vzrástla ekonomika EÚ o 58%, zatiaľ čo celkové emisie skleníkových plynov sa znížili o 22%. EÚ a jej členské štáty sú preto pripravené prekročiť cieľ 20% zníženia emisií skleníkových plynov na domácom trhu do roku 2020 existujúcimi stratégiami v rámci klimaticko-energetického balíka EÚ 2020.

V roku 2014 sa EÚ zaviazala znížiť do roku 2030 domáce emisie skleníkových plynov najmenej o 40% v porovnaní s úrovňami z roku 1990 ako svoj príspevok k Parížskej dohode. EÚ je prvou významnou ekonomikou na svete, ktorá sa ujala vedenia v ekologickej transformácii a ukázala cestu k realizácii Parížskej dohody tým, že už zaviedla ambiciózny a záväzný legislatívny rámec na splnenie svojho záväzku.

Cieľ EÚ v oblasti obnoviteľnej energie do roku 2030 bol stanovený na minimálne 32% a cieľ na dosiahnutie energetickej účinnosti najmenej 32,5%, ktorý sa opiera o spoľahlivý systém riadenia. Tieto ciele vedú k väčšiemu zníženiu emisií skleníkových plynov, ako sa pôvodne predpokladalo.

EÚ v súčasnosti diskutuje o tom, ako dosiahnuť klimatickú neutralitu. Rada zdôrazňuje význam širokej, inkluzívnej a rozsiahlej spoločenskej diskusie v celej EÚ a v jej členských štátoch.