Medzinárodná konferencia MAAE o klimatických zmenách a úlohe jadra

Jadrová energia má potenciál zohrávať významnú úlohu pri zmierňovaní klimatických zmien a môže tiež prispieť k širšiemu hospodárskemu a sociálnemu rozmeru trvalo udržateľného rozvoja.

0
217

Klimatická zmena je jedným z najdôležitejších problémov, ktorým dnes svet čelí. Jadrová energia môže významne prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov na celom svete a zároveň splniť zvyšujúce sa energetické požiadavky rastúcej svetovej populácie a podporovať trvalo udržateľný globálny rozvoj. Jadrová energia má značný potenciál na splnenie úlohy súvisiacej so zmenou podnebia tým, že dodáva elektrinu, diaľkové vykurovanie a teplo pre priemyselné procesy s takmer nulovými emisiami skleníkových plynov.

Na dosiahnutie cieľov v oblasti zmeny klímy, vrátane cieľov stanovených v Parížskej dohode, je potrebné podstatne väčšie zavádzanie nízkouhlíkových energetických technológií. Jadrová energia má potenciál zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní týchto cieľov v oblasti zmierňovania klimatických zmien ako veľkokapacitný, spoľahlivý, prenosný a koncentrovaný zdroj energie, a môže tiež prispieť k širšiemu hospodárskemu a sociálnemu rozmeru trvalo udržateľného rozvoja. Potenciálna úloha jadrovej energie sa nedávno riešila aj v osobitnej správe Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC) o globálnom otepľovaní o 1,5 ° C, ktorá bola vydaná v októbri 2018.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní porozumenia potenciálneho prínosu jadrovej energie poskytovaním usmernení a pomoci zainteresovaným členským štátom pri zavádzaní bezpečnej a chránenej jadrovej technológie a pri formulovaní vnútroštátnych energetických stratégií a politík. Podpora členských štátov pri dosahovaní cieľov OSN v oblasti zmeny klímy a cieľov trvalo udržateľného rozvoja je teda úzko spojená so štatutárnym cieľom MAAE – urýchliť a rozšíriť príspevok atómovej energie k mieru, zdraviu a prosperite na celom svete.

MAAE preto organizuje vo Viedni od 7. do 11. októbra 2019 Medzinárodnú konferenciu o zmene klímy a úlohe jadrovej energie. Konferencia poskytne platformu na objektívne prediskutovanie vedeckých a technických aspektov úlohy jadrovej energie v boji proti klimatickým zmenám. Medzi hlavné tematické oblasti konferencie bude patriť zmierňovanie problémov a dôsledky pre energetický sektor vrátane úlohy jadrovej energie stimulované zapojením členských štátov a rôznych medzinárodných organizácií s cieľom zlepšiť porozumenie vzťahu medzi jadrovou energiou a klímou. Diskusia sa bude riadiť týmito otázkami: „Kde sme?“; „Kam chceme ísť?“; a „Ako sa tam dostaneme?“. Hlavné témy sa budú zaoberať dočasnými a dlhodobými príspevkami jadrovej energie zameranými na budúce inovatívne aplikácie, príležitosti na riešenie spoločných problémov a strategické a prierezové otázky týkajúce sa vnímania verejnosti, právnych predpisov, trhov a financií.

Konferencia poskytne príležitosť diskutovať o začleňovaní jadrovej energie ako zdroja s nízkym obsahom uhlíka a jej úlohe v boji proti klimatickým zmenám.