Spomienka na Karola Holého

Vo štvrtok 23.11.2023 sme sa v bratislavskom krematóriu posledný krát rozlúčili s doc. RNDr. Karolom Holým, CSc. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK v Bratislave.

0
148

Vo štvrtok 23.11.2023 sme sa v bratislavskom krematóriu posledný krát rozlúčili s doc. RNDr. Karolom Holým, CSc. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK v Bratislave. Pre Slovenskú nukleárnu spoločnosť pracoval vyše 20 rokov ako člen výboru, resp. ako vedúci sekcie Jadrová a sub-jadrová fyzika. Bol spoluzakladateľom radónovej školy na Slovensku, ktorej tvárou bol celé desaťročia. Jeho trpezlivosť, diplomacia a všeobecná múdrosť boli pre nás príkladom. Vnímali sme ho ako zdržanlivého, no vtipného kolegu s obrovským nadhľadom …, ktorý si verím užíva i teraz.

Vďaka Karol, že si bol tie roky s nami!

Holý Karol sa narodil v roku 1947 v Novej Bani. V r. 1971 absolvoval odb. Jadrová fyzika na PdF UK v Bratislave. Po ašpirantúre, od r. 1976 pracoval na KJF PdF UK (neskôr MFF UK a FMFI UK). Zaoberal sa štúdiom fyzikálnych vlastností detekčných zariadení a systémov pre výskum jadrových reakcií a monitorovanie rádionuklidov v životnom prostredí a tiež výskumom jadrových reakcií indukovaných neutrónmi. V ostatnom období sa vo svojej vedeckej práci zameriava na výskum správania sa radónu v rôznych prostrediach a využitiu rádionuklidov ako stopovačov prírodných procesov. Je zakladateľom radónovej školy na Slovensku. Bol vedúci Katedry jadrovej fyziky FMFI UK (2002 – 2004) a vedúci Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK (2004 – 2012). Bol garantom magisterského študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika (2002 – 2008), spoluzakladateľom a garantom bakalárskeho a magisterského študijného programu Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika na FMFI UK (2004 – 2012). Podieľal sa na príprave Cyklotrónového centra SR (1994) a Centra excelencie fyziky komplexných systémov na FMFI (od r. 2009). Je spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc a viac ako 300 pôvodných vedeckých prác.

Česť jeho pamiatke.