ÚJD zverejnil predbežné hodnotenie horúcej hydroskúšky 3. bloku MO34

0
168

Testy horúcej hydroskúšky boli zrealizované na 3. bloku JE Mochovce 3, 4 (MO34) od 21. 12. 2018 do 15. 3. 2019. Horúca hydroskúška je poslednou komplexnou skúškou zariadení bloku pred jeho uvádzaním do prevádzky. Počas horúcej hydroskúšky sa otestovali najdôležitejšie technologické zariadenia bloku: reaktor (bez jadrového paliva, so zavezenými imitátormi palivových kaziet), chladiaci okruh reaktora (hlavné cirkulačné čerpadlá, parogenerátory, kompenzátor objemu a iné), bezpečnostné systémy pre chladenie aktívnej zóny reaktora (hydroakumulátory, čerpadlá, ktoré dodávajú vodu na chladenie aktívnej zóny reaktora), dôležité zariadenia sekundárneho okruhu, ktoré slúžia na bezpečné vychladenie reaktora.

Počas horúcej hydroskúšky bolo v zmysle vopred schváleného programu vykonané veľké množstvo testov. V priebehu horúcej hydroskúšky boli reaktor a jeho chladiace okruhy nahriate na prevádzkovú teplotu 260 °C a natlakované na 12,2 MPa. Na záver skúšky bol celý primárny okruh vychladený a odtlakovaný.

Predmetom horúcej hydroskúšky bola aj pevnostná tlaková skúška reaktora a primárneho okruhu na tlak 19,2 MPa. Takáto skúška sa vykonáva iba jediný raz počas celej životnosti jadrového bloku, v ďalšej prevádzke je skúšobný tlak pre overenie pevnosti 16,8 MPa, normálny prevádzkový tlak je 12,2 MPa.

Horúca hydroskúška bola dvakrát prerušená (od 18. 1. do 7. 2. a od 21. 2. do 25. 2.) z dôvodov, ktoré priamo nesúviseli so skúšaným zariadením. V oboch prípadoch bola príčinou prerušenia kolízia dokončovacích stavebných prác s testami horúcej hydroskúšky.

Inšpektori ÚJD SR a zmluvnej externej podpory ÚJD SR kontrolovali počas celej horúcej hydroskúšky vykonávanie testov zariadení a systémov a splnenie ich kritérií úspešnosti priamo na mieste. Slovenské elektrárne predkladali inšpektorom ÚJD SR v Mochovciach predbežné vyhodnotenie úspešnosti vykonaných testov po ukončení jednotlivých podetáp horúcej hydroskúšky (týchto podetáp bolo spolu 5) a predbežné vyhodnotenie celej horúcej hydroskúšky krátko po jej ukončení. Momentálne prebieha priamo v Mochovciach posudzovanie Záverečnej správy o horúcej hydroskúške ako súčasť inšpekcie ÚJD SR. Záverečnú správu predložili Slovenské elektrárne inšpektorom ÚJD SR v prvej polovici júna. Po ukončení hodnotenia zverejní ÚJD SR jeho výsledky na svojom webovom sídle.

Zo získaných poznatkov a doteraz vykonaného hodnotenia horúcej hydroskúšky vyplýva nasledovné:

– Všetky plánované testy boli vykonané.

– Počas horúcej hydroskúšky nebola vzduchotechnika hermetickej zóny nastavená v očakávanej konfigurácii. Príčinou bolo to, že špecialisti Slovenských elektrární nedocenili vplyv nedokončenia niektorých stavebných úprav vnútri hermetickej zóny na prevádzku vzduchotechniky. Preto nebolo možné získať spoľahlivé údaje o teplotách v hermetickej zóne a dostatočne preukázať, aké budú tieto teploty počas normálnej prevádzky bloku. Z uvedeného dôvodu Slovenské elektrárne navrhli zopakovať náhrev primárneho okruhu z 20 °C na 260 °C a jeho opätovné vychladenie. ÚJD SR tento návrh akceptoval. Opakovaný náhrev a dochladzovanie bloku budú vykonané ako súčasť rozšírenej revízie 3. bloku a vzhľadom k jeho rozsahu nie je možné hovoriť o opakovanej horúcej hydroskúške ako celku. ÚJD SR zatiaľ nemá k dispozícii harmonogram opakovaného náhrevu a dochladzovania, predpokladá však, že Slovenské elektrárne budú pripravené na realizáciu opakovaného náhrevu a dochladzovania 3. bloku po dokončení všetkých prác v hermetickej zóne pravdepodobne v septembri 2019.
Pozn.: Hermetická zóna je tvorená miestnosťami, v ktorých sú umiestnené základné technologické zariadenia bloku (reaktor, parogenerátory, hlavné cirkulačné čerpadlá, kompenzátor objemu a iné). Vzduchotechnické systémy vytvárajú počas normálnej prevádzky bloku v hermetickej zóne podtlak oproti vonkajšej atmosfére. Okrem toho, vzduchotechnické systémy chladia vzduch v hermetickej zóne. Najdôležitejšou funkciou hermetickej zóny je však vytvárať bariéru pre zabránenie úniku aktivity do okolia pri únikoch z chladiaceho okruhu reaktora v podmienkach havarijnej prevádzky. Veľká väčšina opatrení zo stres testov po havárii v elektrárni Fukušima v Japonsku (2011) bola zameraná práve na zvýšenie spoľahlivosti a robustnosti tejto bariéry. Hermetická zóna je poslednou a najdôležitejšou bariérou, ktorá oddeľuje reaktor a jeho systémy od životného prostredia. Jej správne fungovanie vrátane vzduchotechnických systémov má nezastupiteľnú úlohu pre bezpečnú prevádzku bloku.

– Inšpektori ÚJD SR požiadali Slovenské elektrárne zopakovať počas opakovaného náhrevu a dochladzovania niektoré testy, ktorých zdokumentovanie nepovažujú za dostatočné. Menovite ide o zopakovanie skúšky dieselgenerátorov a systému ich automatického zaťažovania tak, aby bolo dosiahnuté maximálne zaťaženie dieselgenerátorov a presvedčivo preukázaná rezerva ich výkonu. Dieselgenerátory zabezpečujú napájanie dôležitých zariadení bloku pri strate ostatných vlastných vonkajších zdrojov napájania. Ich správna a spoľahlivá činnosť je mimoriadne dôležitá pre bezpečné vychladenie bloku v takomto režime. Inšpektori ÚJD SR tiež požiadali o zopakovanie i niektorých menej rozsiahlych skúšok.

– Z priebežných výsledkov rozšírenej revízie vyplýva, že počas opakovaného náhrevu a dochladzovania bloku bude treba zopakovať tlakovú skúšku primárneho okruhu s tlakom v primárnom okruhu 16,8 MPa. Dôvodom je výmena jedného elektroohrievača kompenzátora objemu – počas rozšírenej revízie bol zistený jeho nevyhovujúci elektroizolačný stav.

Momentálne prebieha na 3. bloku Mochovce rozšírená revízia zariadení 3. bloku podľa programu posúdeného ÚJD SR. Jej cieľom je vykonať všetky potrebné kontroly systémov a zariadení, posúdiť ich stav po horúcej hydroskúške a pred zavezením paliva do reaktora. Súčasťou rozšírenej revízie je však i odstraňovanie veľkého počtu nedorobkov a nedostatkov z montáže zariadení 3. bloku a z ich skúšok. Práve táto činnosť je limitujúca z hľadiska termínu dokončenia rozšírenej revízie. Momentálne prebieha na 3. bloku Mochovce rozšírená revízia zariadení 3. bloku podľa programu posúdeného ÚJD SR. Jej cieľom je vykonať všetky potrebné kontroly systémov a zariadení, posúdiť ich stav po horúcej hydroskúške a pred zavezením paliva do reaktora. Súčasťou rozšírenej revízie je však i odstraňovanie veľkého počtu nedorobkov a nedostatkov z montáže zariadení 3. bloku a z ich skúšok. Práve táto činnosť je limitujúca z hľadiska termínu dokončenia rozšírenej revízie.

ÚJD SR opakovane vyjadroval nespokojnosť s veľkým počtom nedorobkov a nedostatkov na 3. bloku MO34. Vzhľadom k tomu, že by sa mohol prejaviť synergický efekt väčšieho počtu zdanlivo nesúvisiacich menších nedostatkov, čo by potenciálne spôsobilo komplikácie počas uvádzania bloku do prevádzky, ÚJD SR opätovne zdôrazňuje, že nepovolí zavezenie jadrového paliva do reaktora a začiatok uvádzania 3. bloku do prevádzky bez ich odstránenia.

26.06.2019

Odkaz na originálny text https://www.ujd.gov.sk/