Železnicou za žiarením – akcia sekcií WIN a RO

V dňoch 1. až 4. mája 2024 usporiadali sekcie WIN a RO sériu odborných exkurzií na niekoľkých významných pracoviskách v oblasti Prahy.

0
64
Železnicou za žiarením.

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha 4

Kolegovia zo SÚRO nám ochotne venovali svoj čas a sprevádzali nás svojimi pracoviskami na Bartoškovej ulici. Poskytli nám informácie o radiačnej monitorovacej sieti ČR a svojich výskumných aktivitách.

Venoval sa nám hlavne Pavel Fojtík, zástupca riaditeľa pre radiačnú ochranu a Irenka Čespírová, vedúca oddelenia Havarijnej odozvy. Stretli sme sa aj s ich kolegami na jednotlivých pracoviskách a s  Marií Davídkovou, zástupkyňou riaditeľa pre výskum a vývoj.

Sieť včasného varovania pred žiarením tvorí 169 meracích miest, z toho je 38 umiestnených na staniciach ČHMÚ, podobne ako u nás v SHMÚ. Lokálne siete majú okolo každej JE v Dukovanoch a na Temelíne.

Prezentované boli laboratóriá kontroly vzoriek zo životného prostredia so širokým zastúpením rôznych druhov detektorov. Aerosóly sú merané pomocou vysoko citlivých zberačov umožňujúcich vďaka vysokému prietoku vzduchu sledovať aj nízke koncentrácie rádionuklidov.

Dva celotelové detektory umožňujú zisťovať vnútornú kontamináciu osôb.

Významnou súčasťou siete sú dve meracie vozidlá plne vybavené meracou technikou do terénu. V spolupráci s vojakmi a políciou ČR vykonávajú aj letecký prieskum pomocou dronov.

Na oddelení Havarijnej odozvy nám boli predstavené disperzné modely šírenia rádioaktívnych látok v ovzduší.

Sieť včasného varovania SÚRO
Laboratórium SÚRO

 

 

 

 

 

 

 

Centrum ELI Beamlines, Dolní Březany

Návšteva špičkového vedeckého pracoviska. ELI Beamlines je európske výskumné laserové centrum, ktorého súčasťou je vedecko-výskumná organizácia The Extreme Light Infrastructure ERIC. Zariadením nás sprevádzala Veronika Olšovcová, zodpovedná za radiačnú ochranu pracoviska.

Hlavným cieľom laserového centra je využívanie obrovského potenciálu najmodernejších laserových zariadením na svete, ktoré tu boli postupne uvádzané do prevádzky od roku 2015. V súčasnej dobe sa tu realizujú výskumné a aplikačné programy zahrňujúce hlavne interakciu svetla s hmotou pri intenzite, ktorá je 10x väčšia ako súčasne dosahované hodnoty.

V ELI Beamlines medzinárodný tím vedcov prevádzkuje jedny z najintenzívnejších laserových systémov na svete. Vďaka nim sú k dispozícii unikátne nástroje umožňujúce priekopnícky výskum nielen v oblasti fyziky a materiálových vied, ale aj v biomedicíne a laboratórnej astrofyzike. ELI je centrum zamerané na základný fyzikálny výskum. Ide o najväčší vedecký projekt v histórii ČR. V súčasnej dobe zamestnáva 330 pracovníkov z viac ako 28 krajín sveta. Výsledky výskumu sa uplatňujú v medicíne, zobrazovacích technológiách v biológii, energetickom výskume od solárnych článkov po AI, materiálovej vede a nanovede.

Zaujímali sme sa o radiačnú ochranu pracoviska, o systém kontrolovaných pásem, vstup do neho a špeciálne detektory, ktoré sa používajú pri meraní pulzov.

Laserové pracovisko ELI Beamlines
Zariadenie v Extreme Light Infrastructure (ELI)

 

 

 

 

 

 

 

ČEZ, a.s., Praha – Michle

V sídle spoločnosti sme dostali základné informácie o skupine ČEZ od Zdenky Pávkovej.

Kateřina Hriga Krejčí a Miroslav Gleitz nám predstavili projekt Malých modulárnych reaktorov (SMR) v ČEZe.

Návšteva ČEZ. Prednáška o SMR.
Diskusia a výmena skúseností.

 

 

 

 

 

 

 

Spotreba elektriny bude v budúcnosti rásť a treba hľadať všetky dostupné zdroje. SMR sú jedným z nich. Ich výhodou je modularita výroby, skrátenie doby výstavby, lepšie využitie paliva. V jednej lokalite by mohlo byť viac reaktorov.

Uvažuje sa s priestormi odstavených tepelných elektrární. Do konca roka 2024 by chceli uzatvoriť VO na dodávateľa. ČEZ bude vyberať z možných dodávateľov: EdF, GE, RollsRoyce a Westinghouse.

Záverom série odborných exkurzií, ktoré boli na vysokej úrovni a prispeli k odbornému rastu účastníkov, sme v rámci odborného seminára prezentovali skúsenosti z našich vlastných pracovísk a hľadali možnosti našej spolupráce.

SNUS, v rámci ktorej bola akcia usporiadaná, je výbornou platformou pre zvyšovanie profesionality a vzájomné stretávanie odborníkov z oblasti využívania jadrovej energie. Takéto stretnutia prinášajú nielen nové poznatky z oblasti jadra, ale podporujú aj ľudské stretnutia a vytvárajú kolektív odborníkov, ktorému sa aj v pri bežných pracovných povinnostiach lepšie spolupracuje.

Ďakujeme našim českým kolegom, ktorí nám obetavo venovali svoj čas a vedomosti. Ďakujeme Zdenke Pávkovej z ČEZu, ktorá nám bola neoceniteľnou sprievodkyňou v uliciach Prahy a pomohla nám naplniť náš náročne postavený exkurzný program.

Organizátorky: Mariana Mančíková a Tereza Melicherová

Radosť zo stretnutia.