Bielorusko – technická exkurzia do oblastí postihnutých haváriou JE v Černobyle 1.6. – 6.6.2013

0
14

VÚJE a ÚJD zorganizovali v rámci projektu NERIS-TP (European platform on preparadness for nuclear and radiological emergency response and recovery) odbornú návštevu Bieloruska v dňoch 1. 6. – 6. 6. 2013.

Účastníkmi cesty boli pracovníci viacerých inštitúcií a orgánov, ktoré sa podieľajú na havarijnom plánovaní, radiačnom monitoringu a príprave opatrení pre situácie spojené s únikom rádioaktívnych látok do prostredia (Ministerstvo vnútra, Úrad verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Akadémia policajného zboru, starostovia obcí Kálna nad Hronom a Madunice). Exkurziu viedla T. Ďúranová, účastníkmi boli viaceré členky sekciíí WIN a RO.

Cieľom cesty bolo navštíviť oblasti postihnuté černobyľskou haváriou, oboznámiť sa priamo v teréne a medzi ľuďmi čo znamená život na kontaminovanom území aj po 27 rokoch od udalosti.

Navštívili sme Minsk, Gomeľ, Bragin, Luninec, Buľku a Pinsk. Odborný program pozostával z nasledovných aktivít:

  • Stretnutie s ľuďmi a predstaviteľmi miestnych orgánov v Bragine, Luninci a Buľke, ktoré ležia na hranici zóny s evakuovanými dedinami – v tesnej blízkosti černobyľskej elektrárne. Obyvatelia v tejto oblasti pracujú hlavne v poľnohospodárstve. Úlohou centier praktickej rádiologickej kultúry je sprostredkúvať ľuďom všetky dostupné informácie z oblasti radiačnej ochrany, vykonávať kontroly poľnohospodárskych produktov a zachytávať tie, ktoré obsahujú nadlimitné množstvá rádionuklidov. Majú k dispozícii podrobné mapy kontaminácie krajiny, informačné materiály, ktoré poskytujú návody na pestovanie a úpravu poľnohospodárskych produktov tak, aby obsah rádionuklidov v nich bol minimalizovaný. Osobitným problémom sú lesné plodiny a lovená divina, ktoré predstavujú zvýšené riziko, lebo možnosť ich kontroly je oveľa nižšia. Centrá rádiologickej kultúry pracujú na školách a aj prostredníctvom detí sú odovzdávané praktické rady a návody. S časovým odstupom od havárie totiž ostražitosť obyvateľov klesá napriek tomu, že v životnom prostredí stále ešte pretrvávajú mnohé riziká.
  • Seminár v Bragine, na ktorom vystúpili odborní pracovníci Ústavu rádiológie v Gomeli, Gomeľského oblastného centra pre hydrometeorológiu a monitoring životného prostredia, zástupcovia orgánov havarijného manažmentu postihnutej oblasti. Slovenská strana vystúpila s prezentáciou o Centre havarijnej odozvy Úradu jadrového dozoru.
  • Návšteva múzea černobyľskej katastrofy v Bragine. Priebeh havárie, následné opatrenia, zasiahnuté a evakuované dediny, osobné príbehy záchranárov a likvidátorov.
  • Účasť na medzinárodnej konferencii, ktorú usporiadal Inštitút rádiológie v Gomeli. Venovaná bola otázkam radiačnej bezpečnosti, úlohám, ktoré vyplynuli z nehôd v Černobyle a Fukušime. Konferencie sa okrem našej skupiny zúčastnila aj japonská delegácia z prefektúry Fukušima. Jej členovia sa prišli podeliť o skúsenosti s odstraňovaním následkov jadrovej havárie. Hideki Ishii vystúpil s prezentáciou „Integrovaný postup od rádioaktivity cez produkciu po kontrolu“. Bola prezentovaná prípadová štúdia experimentálneho pestovania ryže a následného mapovania obsahu rádionuklidov. Bieloruskí účastníci konferencie prezentovali skúsenosti zo zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo po černobyľskej havárii, o úlohách komunikácie pri zvládaní nehody, praktických opatreniach v poľnohospodárstve na postihnutých územiach. Naša skupina prezentovala úlohy Úradu jadrového dozoru pri prevádzke jadrovej elektrárne, o čo mala bieloruská strana veľký záujem, keďže uvažuje o výstavbe vlastnej atómovej elektrárne. Prezentovaný bol radiačný monitoring v SR všeobecne a s osobitným dôrazom na prezentáciu radiačného monitoringu SHMÚ.

Exkurzia bola pre všetkých zúčastnených možnosťou konfrontovať svoje poznatky o havarijnej pripravenosti a odozve s praktickými skúsenosťami tých, pre ktorých je stav po havárii súčasťou každodenného života.