Naša drahá Marčuľka,

0
122

veľmi smutná správa nás, milá Marčuľka, zastihla nepripravených. Odišla si ticho, vo veku 85 rokov. Po Tebe ostáva prázdno….

 Bola si a ostávaš hlboko zapísaná,  ako jedna z výrazných ženských „ odvážnych odborníčok, – priekopníčok  v prevažne mužskom profesionálnom svete„.

Bola si „našou“ predsedníčkou a vzorom, ako sa jadrová energetika a práce v ionizujúcom žiarení dajú robiť s láskou a porozumením.

Bola si pre nás výraznou osobnosťou s  charizmou, entuziazmom a neustálou chuťou pomôcť.

Bola si akoby  „maskotom„ našej ženskej profesijnej spoločnosti.

Veľká vďaka za obohacujúce chvíle prežité s Tebou.   Tvoje „Winky“

 RNDr. Mária Petrášová, narodená  v roku 1935 v Seredi, absolventka PdF UK v Bratislave, odb. fyzika pevných látok, (1958). Dlhodobo pracovala v oblasti dozimetrie, ochrany zdravia a životného prostredia pred účinkami ionizujúceho žiarenia v dnešnom ÚVZ SR v Bratislave, s výnimkou pobytu v r. 1959-1960 v SÚJV v Dubne. V r. 1998-2000 pracovala na VÚJE Trnava. Patrí k zakladateľom hygienického odb. ochrany zdravia pred žiarením od začiatku jadrovej energetiky. Bola predsedkyňou sekcie SNUS  žien pracujúcich v jadre WIN Slovensko od jej založenia  (r. 1997) a členkou výkonného výboru celosvetovej organizácie WIN Global.  V dôchodku od r. 2001.

Jej odborná a cieľavedomá práca zohrala rozhodujúcu úlohu pri budovaní a skvalitňovaní výkonu štátneho zdravotného dozoru v oblasti radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Predovšetkým počas celej výstavby a prevádzky všetkých jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a dvoch  blokov v Mochovciach  , ako aj pri vyraďovaní elektrárne A-1 v Bohuniciach.  Počas jej profesionálneho života došlo v oblasti radiačnej ochrany k mnohým revolučným zmenám. Ide najmä o filozofiu hodnotenia zdôvodňovania expozície obyvateľstva a profesionálnych pracovníkov ionizujúcom zdrojom žiarenia, o účasť širokej verejnosti pri rozhodovaní o prijateľnosti rizika spojeného s ožiarením, o obmedzovaní expozícii pri lekárskych vyšetreniach, havarijných expozíciách, pri uvoľňovaní rádioaktívnych látok do životného prostredia a zavedenie nového systému odbornej prípravy pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Mária Petrášová súčasne popri svojej náročnej práci zakladala v rámci SNUS aj sekciu „ Ženy v jadre „, stala sa jej prvou predsedníčkou a neskôr čestnou predsedníčkou, ktorej meno bolo svetoznáme v oblasti radiačnej ochrany a ionizujúceho žiarenia. Bola propagátorka, stále mala čo dávať  členkám tej sekcie. Jej pútavé prezentácie zaujali odbornú i laickú verejnosť pri presadzovaní princípov radiačnej ochrany,  ako aj všestranných možností využívania ionizujúceho žiarenia.

Práve aj vďaka Márii Petrášovej sa táto sekcia stala významnou zložkou aj v rámci celosvetovej organizácii takejto organizácie Global WIN. Stála pri začiatkoch a zakladaní tohto celosvetového združenia žien, pracujúcich v oblasti jadrovej energetiky a aplikácie zdrojov ionizujúceho žiarenia .

Budeš nám veľmi chýbať, ako profesionálka, ale najmä ako človek.
Česť Tvojej pamiatke.

Tvoje „Winky“

 

Text v pdf s pridanými obrázkami.