Náš sused odmietol v roku 1978 vyrábať elektrinu z jadra. Rakúsko tak skoro dve tretiny svojej elektriny vyrobí vo vodných elektrárňach. O energetickom mixe spod Álp sa rozprávame s Otmarom Promperom z Rakúskej nukleárnej spoločnosti.

V Rakúsku sa elektrina vyrába predovšetkým z vody. Prečo je tomu tak?

Výroba elektriny z vody má v Rakúsku dlhú históriu. Pokiaľ ide o topografiu, v Rakúsku má pomerne vysoký potenciál tok riek, vodné nádrže i prečerpávacie vodné elektrárne. Najviac vodných elektrární postavených na rieke je na Dunaji vo východnej a južnej časti Rakúska. Tieto „riečne“ elektrárne sú pilierom základného zaťaženia (tzv. base load) pre výrobu elektriny. V strednom a severnom Rakúsku v Alpách sa nachádzajú hlavné veľké nádrže a prečerpávacie vodné elektrárne. V elektrárňach sa približne už využíva 75% teoreticky dostupnej kapacity vodnej energie. Tým, že v Rakúsku má vodná energia dlhú minulosť, existuje tiež veľký domáci priemysel schopný dodávať väčšinu zariadení pre vodné elektrárne. To bol tiež dôvod, prečo rozšíriť využitie vodnej energie v 50. a 60-ych rokoch, pretože tieto elektrárne sa dostali postaviť s využitím domácej technológie. V roku 2015 bol podiel hydroenergetiky na domácej výrobe (bez importu) 62 % z celkovej produkcie 65 TWh. Navyše Rakúsko importuje približne 10 TWh najmä z Nemecka a Česka. Keď zvážime výrobu elektriny z jadra v týchto krajinách, na celkovej spotrebe elektriny v Rakúsku sa jadrová energetika podieľa len tromi až piatimi percentami.

Zmení sa v dohľadnej dobe energetický mix v Rakúsku? Potrebujete nové zdroje energie? Plánujú sa nové elektrárne?

Pre obnoviteľné zdroje ako vietor, slnko a biomasa a malé vodné elektrárne existuje silná finančná podpora zo strany vlády.

Podiel týchto zdrojov stále narastá, ale na celkovej domácej výrobe sa podieľa iba 8 %.

Na veľké hydroenergetické projekty viac-menej neostal zvyšný potenciál, aspoň pokiaľ ide o využitie toku riek. Väčšina z tohto teoretického potenciálu je už postavená. Avšak po dlhej dobe sa stavia jedna elektráreň s inštalovaným výkonom 17,7 MW a očakávanou ročnou produkciou 80 GWh.

Je tu ešte potenciál postaviť nové nádrže či prečerpávacie vodné elektrárne, ale je veľmi náročné získať povolenia kvôli environmentálnym obmedzeniam. Sú plány a projekty zmeniť jestvujúce nádrže na prečerpávacie.

Elektrárne spaľujúce fosílne zdroje boli odstavené v minulosti (a súčasne sa zvýšil import elektriny). Postaviť takéto elektrárne sa v súčasnosti neplánuje. Navyše nová 800 MW elektráreň na kombinovaný cyklus bola zakonzervovaná z ekonomických dôvodov (trhová cena elektriny v Európe). Väčšina súčasných elektrární využíva zemný plyn, niektoré z nich môžu využiť uhlie alebo ropu. Podiel fosílnych zdrojov na výrobe elektriny je okolo 30%.

Ste členom Rakúskej nukleárnej spoločnosti. Nechýba vám preto jadro v energetickom mixe?

Kvôli topografii má Rakúsko podobné podmienky ako Švajčiarsko alebo Švédsko, aby vyrábalo bezuhlíkovú elektrinu z vody a jadra – s menším podielom fosílnych palív a importu. Takéto boli plány v 60. rokoch, aby zabezpečili dodávku elektriny v Rakúsku – voda je domáci zdroj a jadrové palivo sa dokáže lepšie skladovať ako uhlie, ropa či plyn, ktoré taktiež musia byť dovážané. Vtedy ešte nebola dôvodom bezuhlíková energetika, tá je až témou súčasnosti.

Keď vezmeme do úvahy spoľahlivosť dodávky a bezuhlíkovú produkciu, dáva zmysel mať v Rakúsku aj výrobu z jadra. Ale Rakúsko sa rozhodlo ísť inou cestou a nahradiť podiel jadra fosílnymi zdrojmi a priamym dovážaním elektriny.

Prečo sa Rakúsko rozhodlo ísť tou inou cestou?

Rakúsko plánovalo v 60-ych rokoch vyrábať elektrinu z jadra. V roku 1972 začala výstavba prvej atómovej elektrárne na rieke Dunaj v dolnom Rakúsku 60 kilometrov západne od Viedne. Súčasne sa plánovala výstavba dvoch ďalších atómiek v dolnom Rakúsku a na juhu.

V roku 1978 bola prvá elektráreň (BWR, 723MWe, KWU Nemecko) dokončená na 98%, ale vláda sa rozhodla zorganizovať referendum, či spustiť prevádzku alebo nie. Referenda sa zúčastnilo iba 65% voličov, 50,47% zúčastnených hlasovalo proti využitiu jadrovej energie v Rakúsku.

Krátko po voľbách vláda prijala nový zákon, ktorý zakazuje využívanie jadrovej energie na výrobu elektriny v Rakúsku. To môže zmeniť iba dvojtretinová väčšina v rakúskom parlamente.

Ďakujeme za rozhovor!