#FORATOM, bruselská asociácia jadrovo-energetického priemyslu krajín EÚ, v pondelok spustila novú aplikáciu s dennými údajmi o výrobe elektriny v krajinách EÚ, kde v prehľadnej podobe nájdete údaje o všetkých zdrojoch, vrátane jadra.

Má tri časti: prvá obsahuje údaje o podiele zdrojov na výrobe nízkouhlíkovej elektriny, druhá o podiele všetkých zdrojov v EÚ a tretia časť ponúka detailné informácie o jednotlivých členských štátoch EÚ.

“TýMTO NáSTROJOM CHCEME POUKáZAť NA DôLEžITú úLOHU, KTORú ZOHRáVAJú JADROVé ELEKTRáRNE PRI DODáVKACH NíZKOUHLíKOVEJ ELEKTRINY PRE POTREBY EURÓPY.”

GENERáLNY RIADITEľ FORATOM  Yves Desbazeille

Údaje použité v databáze pochádzajú z transparentnej platformy ENTSO-E, ktorá zbiera a publikuje údaje o výrobe, transporte a spotrebe elektriny na paneurópskom trhu s cieľom vytvorenia spoločného európskeho trhu s elektrinou na základe Nariadenia EÚ č. 543/2013.

Údaje sú aktualizované denne, len v prípade Ukrajiny a Švajčiarska sú uvedené údaje za predchádzajúci rok. Prístup k aplikácii: https://www.foratom.org/project/sources-of-electricity-map/