40 nukleárnych združení podpíše spoločné vyhlásenie vyzývajúce na zdvojnásobenie finančných prostriedkov na výskum a vývoj pre čistú energiu

0
60

Viac ako 40 nukleárnych združení, ktoré zastupujú vyše 80 000 vedcov, vyzvalo Ministerskú konferenciu o čistej energii (CEM), ktorá sa koná v máji vo Vancouveri, aby sa zaviazala zdvojnásobiť verejné investície do výskumu a vývoja v oblasti jadrovej energie a inovácií v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Združenia uviedli, že by sa mala venovať osobitná pozornosť inovatívnym aplikáciám vyspelých jadrových systémov, ktoré by umožnili čistý energetický mix v budúcnosti.

Európska nukleárna spoločnosť (ENS) sa pripojila k medzinárodnej výzve pre politikov, ktorí sa zídu na konferencii CEM v dňoch 28. až 29. mája, aby sa jadrová inovácia dostala do širokej mnohostrannej diskusie na ministerskej i pracovnej úrovni s cieľom uvoľniť plný potenciál jadrovej energie v národných portfóliách čistej energie a jej príspevku ku globálnym a národným cieľom v oblasti dekarbonizácie.

Súčasná celosvetová úroveň verejnej podpory výskumu a vývoja v jadrovej oblasti, a to tak štiepenia, ako aj fúzie, zostáva od roku 2000 na úrovni približne 4 miliardy USD ročne (v hodnotách roku 2014), zatiaľ čo v mnohých krajinách je súkromný sektor menej ochotný investovať do jadrového výskumu v dôsledku negatívneho politického, trhového a finančného prostredia.

Jadrový priemysel však v súčasnosti realizuje novú vlnu inovácií súvisiacich s digitalizáciou, vývojom nových konštrukcií reaktorov (napr. malé modulárne reaktory, reaktory 4. generácie) a zavádzaním nových alternatívnych aplikácií, ako je odsoľovanie, diaľkové vykurovanie a procesné teplo. pre priemysel.

Očakáva sa, že tieto projekty otvoria nové trhové príležitosti na využívanie jadrovej energie spolu s inými čistými zdrojmi energie, ale vyžadujú si značné investície do výskumu a vývoja a nové inovatívne prístupy.

Veľká časť infraštruktúry výskumu a vývoja sa zároveň stáva zastaranou a je potrebné ju obnoviť nielen na podporu rozvoja tejto novej vlny inovatívnych reaktorov, ale aj na výrobu rádioizotopov potrebných na rozvoj nukleárnej medicíny.

„Je potrebné výrazné zvýšenie finančných prostriedkov EÚ určených na budúce výskumné programy Euratomu, pretože súčasný rozpočet vo výške 50 miliónov EUR ročne na výskum a vývoj v oblasti jadrového štiepenia je zjavne nedostatočný na to, aby jednoducho udržal odborné znalosti a zachoval možnosti rozvoja reaktorových systémov novej generácie a súvisiacich palivových cyklov,“ povedal Eric Proust, predseda Vysokej vedeckej rady ENS.

„Na porovnanie, 12-krát viac finančných prostriedkov je vyčlenených na oblasť „Bezpečná, čistá a efektívna energia “, v rámci programu Horizont 2020, ktorý vylučuje jadrovú energiu,“ zdôraznil.

Tieto faktory viedli ENS k podpísaniu spoločného vyhlásenia, v ktorom vyzývajú na zvýšenie politickej podpory v oblasti výskumu a vývoja jadrovej energie a inovácií v partnerstve s mnohými národnými, regionálnymi a medzinárodnými vedeckými spoločnosťami, ako aj početnými technickými organizáciami, ktoré sa venujú rozvoju a mierovému využívaniu. technológií.

Generálny tajomník ENS, Fernando Naredo, povedal: „Je to veľmi významný signál, že túto iniciatívu Vysokej vedeckej rady ENS a Francúzskej nukleárnej spoločnosti (SFEN) prijalo toľko profesionálnych nukleárnych spoločností na celom svete a Medzinárodnej rady nukleárnych spoločností, pretože spolu predstavujú viac ako 80 000 vedcov a inžinierov v jadrovej oblasti “.

O BUDÚCEJ ÚLOHE JADROVEJ ENERGIE:

Európska nukleárna spoločnosť zastáva názor, že klimatické zmeny sú v súčasnosti najvýznamnejšou hrozbou pre našu planétu a víta ciele Parížskej dohody z roku 2014 obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 ° C v druhej polovici storočia.

Jadrová energia môže pomôcť riešiť tieto výzvy, pretože patrí medzi zdroje elektrickej energie s najnižšou uhlíkovou stopou. Podľa Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC) je medián emisií skleníkových plynov z jadrovej energie v priemere 12 g/kWh, podobne ako veterná energia.

Avšak svet, vzhľadom na nedávny vývoj, nepostupuje dostatočne rýchlo pri plnení svojich klimatických cieľov:

–   Najnovšia správa IPCC jasne upozornila, že zvýšenie teploty o 1,5 °C môže byť prekročené už v roku 2030.

–   Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa v roku 2018 celosvetové emisie CO2 súvisiace s energiou zvýšili o 1,7% na historickú úroveň 33,1 gigaton CO2.

ENS zdôrazňuje existenciu celosvetového konsenzu, že urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie je nevyhnutné na obmedzenie nárastu globálnej teploty, ale varuje, že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný výrazný nárast finančných prostriedkov na výskum a vývoj.

Medzinárodné inštitúcie vrátane Organizácie spojených národov, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Európskej únie veria, že všetky nízkouhlíkové technológie (obnoviteľné, jadrové a zachytávanie a ukladanie uhlíka) budú musieť byť implementované, aby sa dosiahla hlboká dekarbonizácia do polovice tohto storočia.

#NuclearInnovation #cleanenergy

Kontaktné informácie pre tlač: Emilia Janisz, Emilia.janisz@euronuclear.org, +32 489 971 714

[pdf-embedder url=“https://www.nuclear.sk/wp-content/uploads/2019/05/deklaraciaENS.pdf“]