Európska komisia (EK) posudzuje návrhy národných energetických a klimatických plánov predložených členskými štátmi podľa pravidiel energetickej únie, ktoré nadobudli platnosť 24. decembra 2018.

Komisia uviedla, že ak plány krajín neprispievajú k dosiahnutiu cieľov energetickej únie alebo ak EÚ spoločne nedosiahne dostatočný pokrok smerom k dosiahnutiu týchto cieľov, môže požiadať krajiny, aby do 30. júna doplnili svoje návrhy. Členské štáty budú musieť do konca roka 2019 predložiť svoje konečné plány.

Plány sa vzťahujú na obdobie od roku 2021 do roku 2030. Členské štáty budú informovať o pokroku, ktorý dosiahli pri realizácii svojich plánov, väčšinou každé dva roky. Myšlienkou energetickej únie je múdre využívanie energie a účinné opatrenia na boj proti zmene klímy.