Marseille – Európsky nukleárny kongres, 9.5.-16.5.2014

0
11

V dňoch 9.5.2014 – 16.5.2014 usporiadala SNUS návštevu Európskeho nukleárneho kongresu (ENS), ktorého sa zúčastnili aj členovia sekcií WIN a RO.

ENC, usporiadaný Európskou nukleárnou spoločnosťou, mal multidisciplinárny obsah spájajúci nukleárnu vedu a technológiu produkcie elektriny s aplikáciami v zdravotníctve a priemysle.

Kľúčovými témami ENC 2014 boli:

  • Prevádzka jadrových elektrární a ich bezpečnosť.
  • Vzdelávanie, kurzy, riadenie vedomostí.
  • Palivový cyklus jadrových elektrární.
  • Reaktorové technológie.
  • Výstavba nových jadrových zariadení.
  • Vyraďovanie jadrových elektrární.
  • Ionizujúce žiarenie v zdravotníctve a priemysle.
  • Radiačná ochrana

Atómová energia zostáva súčasťou energetického mixu väčšiny európskych krajín vrátane Slovenska. Kongres sa venoval otázke výstavby nových jadrových zdrojov, úlohe vlád pri ich financovaní.

Významná zostáva otázka bezpečnosti jadrových elektrární. Ako reakcia na fukušimskú haváriu boli vykonané bezpečnostné stress-testy, prijaté nové bezpečnostné opatrenia. Časť prezentácií bola venovaná jadrovým haváriám a ich predchádzaniu.

Ďalšie zvýšenie bezpečnosti využívania jadrových zdrojov vedie cez novú generáciu reaktorov a trend malých jadrových reaktorov.

Verejnosťou je citlivo vnímaná  preprava rádioaktívnych materiálov ako aj ukladanie rádioaktívneho odpadu. Tejto téme bolo venované viacero prezentácií.

Práca s verejnosťou je dôležitou súčasťou výstavby aj prevádzkovania každého jadrového zariadenia. Vzdelávanie obyvateľstva v otázkach radiačnej ochrany môže napomôcť pozitívnejšiemu prijímaniu týchto technológií.

Nukleárne technológie sa využívajú v priemysle nie iba na výrobu elektrickej energie, ale na rôzne iné – neenergetické – aplikácie, ktoré boli tiež prezentované.

Osobitnou kategóriou je využívanie nukleárnej medicíny. S ňou súvisí výroba rádiofarmák ako aj radiačná ochrana zdravotníckeho personálu a pacientov. Zaujímavé bolo vyhodnotenie radiačných dávok z havárie vo Fukušime, ktoré prezentoval zástupca UNSCEAR (United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) a tiež prednáška na tému senzitívnosti na malé dávky pri mamografii.

Súčasťou kongresu bola aj výstava, na ktorej bolo možné navštíviť aj stánky popredných dodávateľov meracích zariadení pre radiačný monitoring. Zvlášť zaujímavá bola expozícia firmy EnviNet z Mníchova, ktorá dodáva gamaspektrometrické zariadenia pre radiačné monitorovacie siete, ktoré by mohli byť zaujímavým obohatím aj sietí na Slovensku.