Odborná konferencia sekcií WIN a RO, Častá-Papiernička 24. 4. 2015

0
38

V rámci VZ SNUS 2015 sa uskutočnila tradičná odborná konferencia sekcií WIN a RO.

Opätovne sa podarilo naplniť jej program veľmi zaujímavými vystúpeniami. Druhú časť konferencie organizovala sekcia Rádioenvironmentalistiky.

Program:

Nezávislé hodnotenie jadrovej bezpečnosti v SE a.s.

Autor : Zatlkajová Helena

Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny ENEL

Radiačná ochrana a monitoring životného prostredia

Autor: Martina Dubníčková

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor ochrany zdravia pred žiarením

Aktuálne zmeny pri hodnotení  profesionálnej expozície očných šošoviek u vybraných pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Autori : Nikodemová Denisa, Trečková Veronika

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Ožarovacie techniky u karcinómu prsníka

Autori : Križanová A., Filipová M., Fríbertová M.

Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Dikarbolid kobaltitý v extrakčnej chromatografii

Autori : Dominika Holková, Ľubomír Mátel, Silvia DulanskáUniverzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Mlynská dolina 842 15 Bratislava, Slovensko

Monitorovanie objemovej aktivity radónu vo vybraných termálnych kúpeľoch krajín V4

Autori : Monika Műllerová, Karol Holý, Pavol Blahušiak

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

Kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu vo Važeckej jaskyni

Autori : Smetanová Iveta1, Holý Karol2, Zelinka Ján3, Omelka Jozef4

1Geofyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava,

2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava,

3Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

4MicroStep-MIS, Čavojského 1, 841 04 Bratislava,

Stanovenie 90Sr v kostiach divo žijúcich zvierat s využitím SPE sorbentu AnaLig® Sr01 a extrakčného činidla TBF

Autori : Ľubica Darážová, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Mlynská dolina 842 15 Bratislava, Slovensko