Odborná exkurzia SNUS do Maďarska, 1.10. – 3.10.2015

0
21

V dňoch 1.10.2015 – 3.10.2015 usporiadala SNUS technickú exkurziu do atómovej elektrárne Paks a úložiska rádioaktívneho odpadu v Bátaapáti. Zúčastnilo sa jej veľa zástupcov sekcií WIN a RO.

Program:

  1. Atómová elektráreň v Paksi. Vyrába energiu viac ako 30 rokov. V súčasnosti sa podieľa na domácej produkcii asi 40%. Exkurzia navštívila Výcvikové stredisko údržby JE Pakš, ktoré patrí k špičkovým zariadeniam tohto druhu vo svete. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že praktickú prípravu personálu elektrárne i dodávateľov na hlavných komponentoch primárneho okruhu majú možnosť vykonávať na reálnych zariadeniach. Tieto komponenty, ku ktorým patrí tlaková nádoba reaktora, parogenerátor, hlavné cirkulačné čerpadlo, hlavná uzatváracia armatúra i palivové články získali z Poľska a bývalej NDR z elektrární, ktoré neboli nikdy postavené, alebo uvedené do prevádzky (Žarnoviec a Greifswald). V stredisku je možné vidieť rozobrané vnútorné časti reaktora, ale napríklad aj možnosť vstúpiť do primárneho kolektora parogenerátora, či do priestoru jeho sekundárnej strany. Na týchto zariadeniach má personál údržby možnosť výcviku, či už rizikových operácií, ale aj bežných činnosti, ktoré sú vykonávané v čase odstávok. V trojročných cykloch tu prejde výcvikom 1 500 vlastných zamestnancov elektrárne a cca 5 000 zamestnancov dodávateľských organizácií. Vo výcvikovom stredisku sa ďalej nachádzajú dielne pre výcvik práce na rotačných strojoch, elektrických zariadeniach (vrátane prác pod napätím), tlakových zariadeniach a rôznych armatúrach. Špeciálna dielňa je zriadená aj pre výcvik defektoskopistov a diagnostikov.
  2. Republikové podpovrchové úložisko nízko a stredne rádoaktívnych odpadov v Bátaapáti (je to obdobné úložisko ako Regionálne úložisko RAO v Mochovciach). Trvalé úložisko rádioaktívnych odpadov si vyžaduje mnoho výskumnej práce, ale je aj technickou výzvou a vyžaduje si aj prácu s verejnosťou v dotknutom regióne. V 2005 roku začali geologické prieskumné práce v oblasti Bátaapáti a v roku 2012 bola uvedená prvá podzemná komora na ukladanie odpadu do prevádzky.  Prehliadka úložiska začína v modernom informačnom centre (IC) tohto zariadenia, ktoré bolo otvorené v auguste 2015 a  v ktorom možno interaktívnym spôsobom pomocou modernej didaktickej techniky získať rôzne informácie o tvorbe a ukladaní RAO, ale aj o veciach súvisiacich s bezpečnosťou a spoluprácou s regiónom. Po návšteve  IC nasleduje návšteva  technologických priestorov, kde sa dovezený RAO v sudoch (zatiaľ len z JE Pakš) kontroluje, ukladá a zalieva do vláknobetónových kontajnerov. Záver prehliadky vedie návštevníkov do pozemných priestorov, kde v 250 m hĺbke v tuneloch sa ukladajú kontajnery so sudmi rádioaktívneho odpadu.  Každý sud s odpadom a celý priestor je neustále monitorovaný detektormi žiarenia.

Prínosom tejto exkurzie bola mimoriadna príležitosť oboznámiť sa s celou technológiou výroby jadrovej energie až po uloženie rádioaktívneho odpadu na reálnych zariadeniach s odborným výkladom.