Odborná konferencia Mladej Generácie SNUS 2018

Ako prebiehala Odborná konferencia MG SNUS 2018 + prezentácie autorov

0
683
Slovenská nukleárna spoločnosť odmenila sumou 200, 150 a 100 € troch autorov najlepších príspevkov odbornej konferencie MG SNUS 2018
Slovenská nukleárna spoločnosť odmenila sumou 200, 150 a 100 € troch autorov najlepších príspevkov odbornej konferencie MG SNUS 2018

Dňa 26. apríla, deň po Valnom zhromaždení SNUS, sa uskutočnil ďalší ročník odbornej konferencie Mladej generácie SNUS. Cieľom konferencie bolo umožniť mladým jadrovým odborníkom odprezentovať výsledky svojej práce pred náročným publikom odborného fóra v rámci Valného zhromaždenia SNUS. Na konferencii odznelo celkovo 10 príspevkov.

Odborná Komisia v zložení Roman Strážovec (predseda komisie; JAVYS), Tomáš Hrnčíř  (JAVYS) a Veronika Drábová (ÚVZ SR) hodnotila úroveň prezentujúcich veľmi pozitívne, nakoľko prezentujúci dokázali zaujímavo podať výsledky svojej práce a zároveň pohotovo reagovať na doplňujúce otázky kladené nielen od samotných členov komisie ale aj od pomerne široko zastúpeného odborného fóra prítomného na prezentáciách.

Na základe hlasovania prítomných v auditóriu boli ocenení títo autori za ich práce:

  1. miesto – Andrej Slimák: Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov a uvoľňovanie ingotov do ŽP
  2. miesto – Dominika Holková: Vplyv iónov Cu na nanokryštalickú štruktúru
  3. miesto – Matúš Saro: Použitie LYSO a plastických scintilátorov pre potreby PAS

Výstupom z konferencie je ZBORNÍK PRÍSPEVKOV s prideleným ISBN číslom.

Príspevky, ktorých autori súhlasili so zverejnením prezentácii:

Dávid Bednár: Porovnanie deterministických a stochastických výpočtových prostriedkov pri výpočtoch v oblasti optimalizácie radiačnej ochrany v priebehu vyraďovania jadrových zariadení.

Dominika Holková: Vplyv iónov Cu na nanokryštalickú štruktúru.

Michaela Matulova: Modelovanie sorpčných vlastností jódu a selénu pre predikciu migrácie ich dlhožijúcich rádionuklidov.

Lukáš Pašteka: Vplyv bóru na mikroštruktúru povrchu Fe-Cr-Ni ocele.

Matúš Saro: Použitie LYSO a plastických scintilátorov pre potreby PAS.

Andrej Slimák: Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov a uvoľňovanie ingotov do ŽP.

Dominika Tatarova: Bioremediácia 137-Cs a 60-Co vybranými druhmi mikrorias v kontaminovaných vodných roztokoch.

Ďakujeme všetkým zapojeným mladým, ktorí sa odvážili prezentovať svoje práce, odbornej komisii ako aj odbornému hľadisku, ktoré sa postaralo o diskusiu na vysokej úrovni.