Fínsko je prvou krajinou na svete, ktorá bude mať dokončené hlbinné úložisko vysokoaktívneho odpadu. Foto: Bernhard Ludewig
Úložisko jadrového odpadu bude mať minimálny vplyv na okolie, tvrdí expert. Foto: Bernhard Ludewig

Slovensko podobne ako ostatné krajiny Európskej únie využívajúce jadrovú energiu stále nemá vybudované hlbinné úložisko na uloženie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne odpady.

Hlbinné úložisko

Tento typ úložiska slúži na trvalé uloženie vysoko- a stredne-aktívnych odpadov s dlhým polčasom rozpadu alebo priamo vyhoreného jadrového paliva v špeciálne vybraných geologických útvaroch. Buduje sa vo veľkej hĺbke tak, aby bola zabezpečená izolácia od životného prostredia na niekoľko storočí až tisícročí.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) plánuje pri vývoji hlbinného úložiska spolupracovať s Českou republikou. Slovenská spoločnosti JAVYS a česká Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o tom na Európskom jadrovom fóre (ENEF) podpísali memorandum.

„Memorandum je výsledkom vzájomnej intenzívnej spolupráce, ktorú tieto dve spoločnosti nadviazali. Jeho cieľom je výmena informácií a skúseností z oblasti výskumu a vývoja v procese budovania hlbinného úložiska, čo umožní optimalizáciu celého procesu a jeho zefektívnenie z pohľadu ekonomickej a časovej náročnosti,“ uviedla hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Kompletná infraštruktúra

Hlbinné úložisko by malo byť na Slovensku vybudované do roku 2065. Podrobnosti o projekte nie sú nateraz známe. Vývoj hlbinného úložiska je finálnou etapou v činnostiach komplexného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Do hlbinného úložiska pôjde taký jadrový odpad, ktorý nie je uložiteľný v súčasnosti prevádzkovanom povrchovom Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov.

„Slovensko má ako jedna z mála členských krajín Európskej únie komplexne vybudovanú infraštruktúru vo všetkých oblastiach jadrovej energetiky, teda aj jej záverečnej časti, ktorú na Slovensku zabezpečuje naša spoločnosť. Realizujeme komplexné procesy vyraďovania jadrových elektrární A1 a V1, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom, rádioaktívnymi odpadmi, inštitucionálnymi rádioaktívnym odpadom a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi,“ konštatovala Žiaková.