VZ SNUS a NUSIM 2023

0
418
VZ SNUS 2023
Spoločné foto pred Energolandom

V utorok 23. mája 2023 sa konalo v priestoroch ENERGOLANDU Mochovce 34. Valné zhromaždenie (VZ) Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS). Účastníci VZ si vypočuli tradičné prezentácie a síce Správu o činnosti spoločnosti za obdobie od posledného VZ, ktoré sa konalo dňa 17.5.2022 po súčasnosť, ktorú predniesol Predseda SNUS Vladimír Slugeň, Správu o hospodárení SNUS predniesla hospodárska pracovníčka spoločnosti, pani Blažena Bajáková a Správu Kontrolnej a revíznej komisie (KaRK) predniesla jej predsedníčka Helena Cabáneková. Následne prezentovali činnosť Sekcií pri SNUS ich predsedovia. Tento rok bol v zmysle Stanov spoločnosti aj rokom konania volieb Predsedu SNUS, členov Výboru i KaRK. Na obdobie ďalších dvoch rokov (2023 – 2025) dostali dôveru pokračovať vo vedení SNUS tie isté osoby, ktoré tieto pozície zastávali aj v minulých obdobiach a Predsedom SNUS bude naďalej Profesor Vladimír Slugeň (FEI STU).

Členmi Výboru SNUS sú:

   • Ing. Jozef Markuš, VUJE, a.s. (Podpredseda)
   • Ing. Terézia Melicherová, SHMÚ
   • Ing. Miroslav Jakabovič (dôchodca)
   • Ing. Roman Strážovec, PhD., JAVYS, a.s.
   • Ing. Matej Zachar, PhD., VUJE, a.s.
   • Ing. Peter Farkaš, SE, a.s. – EMO
   • Ing. Radovan Minarčík, SE, a.s. – EBO
   • Ing. Juraj Klepáč (Generálny sekretár)

Členmi KaRK sú:

   • RNDr. Helena Cabáneková, PhD. (dôchodkyňa)
   • Ing. Marián Krištof, PhD. (NNEES)
   • Ing. Dana Findorová (NJF)

Tak, ako každý rok aj v tomto roku boli na VZ SNUS ocenené osobnosti, ktoré sa významne podieľali svojou činnosťou na budovaní a prevádzkovaní jadrových elektrární na Slovensku, ale aj osobnosti pôsobiace vo vzdelávacích inštitúciách, ktoré pripravovali a vychovávali ďalšiu generáciu odborníkov, ktorí sa stali a stanú pokračovateľmi činností v spojitosti s jadrovou energetikou, jadrovým priemyslom a inštitúciami pracujúcimi s ionizujúcim žiarením. V tomto roku boli ocenené „Čestným diplomom SNUS“ nasledovné osobnosti:

   • Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.
   • RNDr. Mária Letkovičová, CSc.
   • Ing. Ladislav Lörinc
   • Ing. Marián Naniáš
   • Ing. Ján Naňo
   • Ing. Ignác Pňaček
   • Ing. Vladimír Práznovský
   • Prof. Ing. František Urban, PhD.

Súčasťou oceňovania bola Podpredsedom SNUS Jozefom Markušom podaná účastníkom VZ informácia, že od roku 1999 do súčasného obdobia bolo „Čestným diplomom SNUS“ ocenených 171 osobností a že redakčný tím pre aktualizáciu databázy Kto je kto v slovenskej jadrovej energetike, priemysle a inštitúciách“ definitívne ukončil k 31.3.2023 svoju prácu a finálna databáza je k dispozícii k nahliadnutiu na WEB stránke SNUS. V aktuálnej verzii databázy je zaradených 478 osôb zo Slovenskej republiky, z nich je (oproti roku 2002, keď bola vydaná prvá publikácia „Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice)  116 novo zaradených osôb, u 169 osôb boli životopisy aktualizované a u ostaných osôb ostali v databáze informácie z predchádzajúceho obdobia. Na odporúčanie Rozšíreného výboru SNUS, by sa k novej aktualizácii databázy a jej doplneniu malo vrátiť po piatich rokoch.  Zatiaľ sa s knižným vydaním databázy neuvažuje (chýba sponzor). Valné zhromaždenie bolo ukončené schválením Uznesenia z VZ SNUS“.

Voľným pokračovaním VZ SNUS v odpoludňajšej časti bola Konferencia NUSIM 2023 s nosnou témou „Uvádzanie do prevádzky 3. bloku JE Mochovce“, ktorá pokračovala aj nasledujúci deň 24.5.2023. Po úvodných slovách predstaviteľov za SNUS Vladimíra Slugeňa a za ČNS Zdeňky Pávkovej, na konferencii vystúpilo 10 prednášateľov a to s nasledujúcimi témami:

Významným prvkom VZ SNUS je aj večerná recepcia, ktorá sa tentoraz uskutočnila v priestoroch „Ranča u Bobiho“ v Novom Tekove, kde bola daná príležitosť na  mnohé rozhovory a diskusie, či už v oblasti profesijných tém, ale aj bežného života účastníkov, a bola tu aj príležitosť na výmenu a odovzdávanie informácií a skúseností medzi členmi Sekcie Seniorov v jadre a členmi ostatných sekcií pri SNUS, ale najmä s členmi Mladej generácie SNUS, ktorá sa tu na prospech veci aj diala. Večerné stretnutie spríjemnili svojou účasťou aj hudobníci zo Starého Tekova vedení Petrom Sencim a prekvapením pre účastníkov bolo vystúpenie speváckeho súboru „Vinička“ z Nového Tekova a o to prekvapenie sa postaral dlhoročný člen SNUS-u z Nového Tekova Ing. Peter Dioszegi. Účastníci VZ SNUS i Konferencie NUSIM 2023 boli s ich priebehom veľmi spokojní a odchádzali s novými poznatkami a skúsenosťami. K zdarnému, bezproblémovému a úspešnému priebehu akcii určite napomohla výborná organizačná práca tímu pracujúcemu v ENERGOLANDE i vedenia JE Mochovce a samozrejme aj personálu „Ranča u Bobiho“ a za to im všetkým vyslovujeme veľkú vďaku. Nasledujúca Konferencia „NUSIM 23“ sa uskutoční v Brne v Hotely AVANTI v termíne 5.-6.10.2023 a nosnými témami konferencie by mali byť „80 rokov prevádzkovania a vyraďovania JE, Nové jadrové technológie, Využitie projektových rezerv blokov JE a Configuration Management“.

Jozef Markuš, Podpredseda SNUS