Ženy v jadre: Čo priniesla tohtoročná konferencia WIN Slovensko

Štvrtého októbra sa konalo pravidelné hodnotenie činnosti Slovenskej nukleárnej spoločnosti a tentokrát spolu s výročnou konferenciou WIN Slovensko. Prinášame vám zhrnutie prezentácií.

0
242
Ženy v jadre, Women in Nuclear
Výročná konferencia WIN Slovensko 2021

Ženy v jadre – sekcia WIN Slovensko v Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS), patrí do globálneho združenia WIN Global (angl. Women in Nuclear – WIN). Členky združenia pôsobia aktívne v oblasti jadrovej energetiky a aplikácií zdrojov ionizujúceho žiarenia na Slovensku a ochotne venujú svoj čas informovaniu verejnosti o využívaní zdrojov ionizujúceho žiarenia na odborných konferenciách, podujatiach popularizujúcich vedu a techniku, ale aj medzi mladými na školách. Predsedníčkou WIN Slovensko je Mariana Mančíková, vedúca havarijného plánovania a prípravy v Slovenských elektrárňach, ktorá viedla aj tohtoročnú konferenciu, organizovanú pri Valnom zhromaždení SNUS.

Radón je všade okolo nás

Prezentácia na stiahnutie (.pdf)

Ako určujeme na Slovensku priemernú ročnú aktivity radónu v domoch i ďalšie zaujímavé informácie obohatili konferenciu aj vďaka Monike Müllerovej z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky, fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Radón 222 je inertný plyn, ktorý sa šíri na veľké vzdialenosti a má tendenciu sa hromadiť v uzavretých priestoroch. Jeho úroveň sa sleduje priebežne v bytových priestoroch a do nich sa dostáva z vonkajšej atmosféry a prísunom zo stien. Ale jeho koncentráciu nie je jednoduché zmerať. Jednou z možností merania sú aj bodové meradlá umiestnené v rôznych priestoroch objektu. Zákon 87/2018 stanovuje referenčnú úroveň pre objemovú aktivitu radónu v nebytových priestoroch 300 Bq.m-3 na kalendárny rok.

Slovensko má maximálny zdroj Rn v pôdnom podloží a jeho hodnoty sú závislé od ročného obdobia – najviac ho je v zimných a jarných mesiacoch – kedy menej často vetráme. Pre porovnanie, podpivničené objekty majú menšiu radónovú záťaž, ako objekty bez toho.

Ústav Dionýza Štúra SAV vypracoval tzv. radónovú mapu, ktorá je zobrazuje jednotlivé oblasti krajiny. Meranie úrovne radónu je možné aj v súkromných domoch, ale jeho hodnota nie je súčasťou kolaudačného rozhodnutia.

Women In Nuclear

Celosvetová organizácia WIN Global, vnikla v roku 1993 a zakladajúce stretnutie WIN na Slovensku bolo v r. 1997. Prvou predsedníčkou bola Mária Petrášová. V súčasnosti je v združení 160 „winiek“ a súčasnou predsedníčkou je Mariana Mančíková zo Slovenských elektrární.

Bezpečnosť sa začína u každého jednotlivca

Prezentácia na stiahnutie (.pdf)

Ako sa prirodzenosť človeka, jeho vlastnosti podpisujú pod bezpečnosť, s aktuálnymi príkladmi prezentovala Ľubica Knoblochová z Atómových elektrární Bohunice. Poukázala na to, že bezpečnosť sa začína v konaní a uvažovaní každého jednotlivca a uviedla, že kultúra vo všeobecnosti i špecifická kultúra bezpečnosti sa rozvíjala dlhý čas a stále sa rozvíja. Apelovala na fakt, že našu pozornosť musíme venovať dostatočnému vnímaniu rizika pri konkrétnej činnosti, eliminovať nepresné fyzické činy, zaužívané vzorce – „…vždy sme to tak robili,“ „…prečo to mám meniť, je to tak dobré“.

Krízová komunikácia ÚJD SR

Prezentácia na stiahnutie (.pdf)

Stratégia je významným dokumentom Úradu jadrového dozoru. „Špecifikovali sme komunikáciu rizika versus krízovú komunikáciu, ktorá má svoju nezastupiteľnú úlohu v prípade mimoriadnej udalosti na jadrovom zariadení,“ skonštatovali Adriana Sokolíková a Miriam Vachová z ÚJD.

Cvičenie krízovej komunikácie ÚJD SR v júni, v tomto roku simulovalo zemetrasenie spojené s výpadkami elektrickej energie a s poruchami technickej infraštruktúry na jadrovom zariadení Slovenských elektrární v Bohuniciach a v zariadeniach spoločnosti JAVYS v lokalite Bohunice. Takéto hĺbkové cvičenie na ÚJD SR, špecificky zamerané na komunikáciu s médiami a verejnosťou bolo organizované prvýkrát a bolo veľmi pozitívne hodnotené. Zavádzané opatrenia k zisteniam zlepšujú havarijnú pripravenosť aj v tejto významnej oblasti. Tento nový druh cvičenia s jeho závermi a dobrou praxou posunul informovanie a upevňovanie verejnej mienky o ďalší krok bližšie k cieľu komunikácie – transparentne informovať a budovať dôveru voči ÚJD.

Jedným z krokov efektívnejšej komunikácie ÚJD je aj nová webová stránka, ako dôležitý nástroj komunikácie úradu so širokou verejnosťou.

Situácia bola podľa scenára sprevádzaná zvýšeným záujmom médií a odporcov jadrovej energetiky aj zo zahraničia. Médiá informovali o zemetrasení tlačovou správou a odozva prišla aj z Európskej komisie, MAAE a susedných krajín. Cez simulačnú bunku boli simulované telefonáty, požiadavky média, vrátane zahraničných , na ktoré musela spravodajská skupina z Centra havarijnej odozvy reagovať. Havarijný štáb ÚJD SR zaznamenal zvýšený nárast zveličenej, až nepravdivej komunikácie po „spustených“ informáciách o zvýšených hodnotách dávkového príkonu v okolí JE. K udalosti sa vyjadroval aj SHMÚ, ktorý objektívne informoval, že únik rádioaktivity po zemetrasení nezaznamenal.  Súčasne však odzneli reportáže televízie Markíza, vrátane rozhovorov s obyvateľmi, pripravené boli odpovede na otázky Denníka N a simulované otázky prišli aj z Rakúska. Do cvičenia boli zapojení aj hovorcovia SE a JAVYS. Celé cvičenie, vrátane odozvy z priebehu cvičenia realizovali v spolupráci ÚJD SR, spoločnosti SE a JAVYS.

Zjednodušenie radiačnej ochrany

Prezentácia na stiahnutie (.pdf)

Medzinárodnú diskusiu o revízii a zjednodušení radiačnej ochrany výstižne odprezentovala
Denisa Nikodemová. Medzinárodná Asociácia pre Rádiologickú Ochranu (IRPA), ktorú reprezentuje aj naša kolegyňa sa domnieva, že iba rozsiahla spolupráca a otvorená komunikácia členských krajín umožní splniť ciele súčasnej revízie systému a filozofie radiačnej ochrany, pritom zachová zavedené etické princípy.

CONCERT

Prezentácia na stiahnutie (.pdf)

Pani Tatiana Ďúranová sa venovala radiačnej ochrane v celkovom rámci i ako ju celosvetovo integrovať. Prezentovala komplexné riešenie spojeného výskumu v oblasti radiačnej ochrany, súvisiacej havarijnej pripravenosti, odozvy a obnovy, ktorý sa realizuje v platforme NERIS. Medzinárodný projekt Concert prispeje v budúcnosti k udržateľnej integrácii európskych a národných výskumných programov v oblasti radiačnej ochrany. Zámerom je najmä prepojiť európske výskumné komunity a šíriť vedomosti v tejto dôležitej oblasti, ktorej prioritou je ochrana zdravia a životného prostredia. Prečo potrebujeme spoločné plány pre výskum tejto oblasti sa dočítate v prezentácii.

Výhodná, neinvazívna terapia

Zaujímavé a faktografické informácie z medicínskeho odboru priniesla Kristína Kontrišová z Onkologického ústavu sv. Alžbety, kde o nastavenej liečebnej terapii rozhoduje aj fyzik, či dozimetrista, dôležitý spolupracovník v procese liečby.

Stereotaktická rádiochirurgia je metóda liečby nádorov s použitím vysokej dávky ožiarenia ložiska, pričom využíva počítačom riadenú rádioterapiu na presné nasmerovanie ožarovacích lúčov do chorobného ložiska. Je to neinvazívna metóda, využíva stereotaktický prístroj a pomocou plánovacieho systému a lineárneho urýchľovača presne vysiela vysoké dávky žiarenia do vopred určených cieľov. Je vhodná na liečenie nádorov mozgu a hypofýzy, metastáz do mozgu, nádorov oka, lebečnej bázy, nádorov krku, na elimináciu nádorov v hlbokých štruktúrach mozgu, nedostupných pre klasickú neurochirurgiu.

Cieľom terapie je zastavenie rastu nádorových lézii s ich následným  zmenšením až úplným vymiznutím a kontrola rastu nádoru a produkcie hormónov pri nádoroch hypofýzy.

Kristína Kontrišová pracuje na Klinike stereotaktickej rádiochirurgie, ktorá je jediným takýmto centrom pre pacientov v rámci celej Slovenskej republiky, kde sa realizujú stereorádiochirugické operácie zhubných nádorov oka a krku.

Zlepšenie už v priebehu niekoľkých týždňov

Pred operáciou tím špecialistov na radiačnú onkológiu a neurochirurgiu spoločne naplánujú postup, dozimetrický odborník určí, ako sa majú lúče nasmerovať a fyzik vypočíta množstvo žiarenia, ktoré by mal pacient prijať. Kľúčovým prvkom plánovania postupu je maximalizácia liečby abnormálnych tkanív a ochrana zdravých tkanív v okolí abnormálnej oblasti. Liečba sa uskutočňuje v ambulantnom centre, trvá od 30 do 60 minút, pričom je veľmi šetrná, neinvazívna, nie je potrebný žiadny rez. Výhodou tejto terapie je krátky čas zákroku, nie je potrebná viacdňová hospitalizácia a po liečbe sa pacient sa vracia do reálneho života – na porovnanie, konvenčná rádioterapia si môže vyžadovať až 10 sedení v onkologickom zariadení. Spôsobuje menej a miernejších vedľajších účinkov ako bežné rádioterapie, ktoré pokrývajú širšiu oblasť a môžu ovplyvniť i zdravé tkanivo.

Chirurgická presnosť tejto techniky je obzvlášť užitočná pri liečbe malých alebo ťažko dostupných abnormalít v mozgu a v chrbtici. Cielené zameranie žiarenia v rádiochirurgických technikách vedie k menšiemu poškodeniu zdravých okolitých tkanív a menšiemu riziku infekcie, čo je bezpečnejšie pre pacienta, ktorý práve podstúpil operáciu. Nasledujúce vedľajšie účinky sú zvyčajne dočasné a zlepšujú sa v priebehu niekoľkých týždňov.